Pozitiven odgovor delodajalca na zahtevo PSS o plačevanju prispevkov za poklicno zavarovanje – obvestilo

Pozitiven odgovor delodajalca na zahtevo PSS o plačevanju prispevkov za poklicno zavarovanje – obvestilo

Spoštovani,

26.10.2018 smo vas obveščali, da smo pri preverjanju plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje ugotovili, da delodajalec kot zavezanec za plačilo prispevkov ne plačuje prispevkov v skladu z veljavnim Pokojninskim načrtom poklicnega zavarovanja. Policistkam in policistom, ki so pridobili status policista od 1.1.2001 naprej in niso prej imeli pravice do »benificirane« pokojninske dobe, imajo v obdobju od 1.1.2018 do 30.6.2019 pravico do višje prispevne stopnje 8,4% (ostali imajo pravico do 8% prispevne stopnje).

Na delodajalca smo naslovili zahtevek, s katerim smo zahtevali vzpostavitev stanja v skladu z veljavnim pokojninskim načrtom, na katerega se je pozitivno odzval (v prilogi odgovor številka 100-23/2018/47 (150-01) z dne 13.11.2018).

Kot nenavadno pa ocenjujemo trditev, da MNZ ni prejel nobenega obvestila o spremembi pokojninskega načrta, še bolj pa, da ne spremlja novosti na tem področju. Po naših podatkih so bili zavezanci (delodajalci) za plačilo prispevkov o spremembah obveščeni. Prav tako je delodajalec že obravnaval najmanj en zahtevek za varstvo pravic iz delovnega razmerja, ki je bil podan prav iz tega razloga in je bil neutemeljeno zavrnjen. V sklepu je delodajalec citiral navedeno spremembo pokojninskega načrta – kar kaže na seznanjenost delodajalca, zato lahko le domnevamo, da najverjetneje navedene spremembe pokojninskega načrta vse do zahteve PSS ni pravilno razumel (kopijo sklepa delodajalca hranimo v arhivu IO PSS).

V obvestilu številka 100-1219/2018/132 (1502-11) iz 12.11.2018 je delodajalec pozval vse zaposlene, ki »se jim je do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem, da bo nekaterim zavarovancem poslano obvestilo, naj pridobijo ustrezno potrdilo, če se jim je pri prejšnjem delodajalcu pred 1. 1. 2001 štela zavarovalna doba s povečanjem. Potrdilo lahko od Zavoda zahteva le zavarovanec sam, in sicer tako, da pri Zavodu vloži Vlogo za izpis obdobij zavarovanja v RS, ki se nahaja na spletni strani http://www.zpiz.si . Zavarovanec prejme potrdilo od Zavoda predvidoma v roku treh delovnih dni.«

Predlagamo, da upravičenci, ki boste pozvani, potrdila čim prej dostavite. Oškodovanim upravičencem pripada vplačilo razlik prispevkov poklicnega zavarovanja za nazaj (od plače za januar 2018 naprej) povečanimi za zakonskimi zamudnimi obrestmi.

V PSS bomo spremljali izvajanje plačil prispevkov delodajalca v poklicno zavarovanje in ob ugotovljenih pomanjkljivostih ukrepali ter vas obveščali. Člani PSS imate v primeru nepravilnosti pri obračunu razlik in izplačil možnost koristiti tudi brezplačno pravno pomoč ARAG.

S spoštovanjem, 

Radivoj Uroševič

Predsednik PSS

 

Priloga:

Odgovor MNZ številka 100-23/2018/47 (150-01) z dne 13.11.2018