KSJS

ZAKAJ SE VČLANITI V SINDIKAT,  VKLJUČEN V KSJS?

1. Sindikati varujejo in izboljšujejo pravice javnih uslužbencev
Včlanitev v sindikat omogoča javnim uslužbencem učinkovito varstvo njihovih socialno-
ekonomskih pravic ter sodelovanje v aktivnostih sindikata pri sklepanju kolektivnih pogodb, s katerimi so pravice iz delovnega razmerja urejene ugodneje kot z zakoni ali splošnimi akti.

2. Večje število članov zagotavlja večjo moč sindikata
Z večanjem števila članov se povečuje akcijska in pogajalska moč sindikata.

3. Sindikati sodelujejo pri pripravi delovnopravne in socialne zakonodaje
Sindikati s socialnim dialogom v Ekonomsko-socialnem svetu in različnih pogajalskih, strokovnih in delovnih skupinah prispevajo, da so socialno-ekonomske pravice javnih uslužbencev na primerni ravni.

4. Sindikati skrbijo za spoštovanje pravic članov na delovnem mestu
Članom sindikata v posameznem zavodu, organu ali organizaciji pomaga reševati težave iz delovnega razmerja sindikalni zaupnik, ki jih lahko zastopa tudi pri delodajalcu.

5. Člani sindikata imajo zagotovljeno brezplačno pravno pomoč in dodatne ugodnosti
Sindikati zagotavljajo svojim članom brezplačno pravno pomoč pri varovanju njihovih pravic iz delovnega razmerja, različne dodatne ugodnosti ter solidarnostne pomoči, kot so
opredeljene v pravilih sindikatov.

Datoteke