Pravilnik o članski izkaznici

Na podlagi 26. člena Statuta PSS je Svet PSS na svoji 8. seji, dne 22.02.2008 sprejel:

PRAVILNIK O ČLANSKI IZKAZNICI PSS

 1. člen

Članska izkaznica Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS) je osebna listina, s katero se dokazuje članstvo v PSS.

 1. člen

Izraz član v tem pravilniku je nevtralen in velja tako za ženske kot moške člane.

 1. člen

Posameznik izroči pristopno izjavo sindikalnemu zaupniku oziroma jo pošlje na sedež Območnega policijskega sindikata (v nadaljevanju: OPS). OPS pristopno izjavo v roku 8 delovnih dni od prejema posreduje Izvršnemu odboru PSS, izvod pa tudi pristojni službi za obračun plač.

Član PSS pridobi pravico do članske izkaznice v roku 30 dni od plačila članarine.

 1. člen

Član PSS uporablja izkaznico v primerih, ko uveljavlja pravice ali dolžnosti opredeljene v 6. členu Statuta PSS in na podlagi pravilnikov ter sklepov Sveta PSS.

 1. člen

Članske izkaznice ni dovoljeno posojati ali z njo nečlanu omogočiti  pravice in ugodnosti, ki pripadajo članom PSS.

 1. člen

V primeru izgube ali uničenja članske izkaznice, lahko član preko svojega zaupnika ali organov OPS  pismeno zaprosi za novo (priloga obrazec).

Stroške izdelave prve nadomestne članske izkaznice krije PSS, za vsako naslednjo izdelavo članske izkaznice se članu obračunajo administrativni stroški izdelave v višini 10,00 €.

 1. člen

Na podlagi sklepa Sveta PSS lahko član izgubi pravico do uporabe članske izkaznice.

 

V  primeru ugotovljene zlorabe iz 4. člena tega pravilnika, mu jo Svet PSS s sklepom odvzame za dobo treh mesecev. Članska izkaznica se odvzame in deponira na sedežu PSS. O začasnem odvzemu se izda potrdilo.

 

V primeru nadaljnjih kršitev člana PSS, Svet PSS odloča o odgovornosti iz 11. člena Statuta PSS.

 

Predloge za ukrepe iz tega člena podajo na Svet PSS organi OPS in PSS.

 1. člen

S prenehanjem članstva prenehajo pravice do uporabe članske izkaznice in se mora vrniti PSS.

Član mora o pogrešitvi ali uničenju članske izkaznice napisati Izjavo o pogrešitvi ali uničenju članske izkaznice.

OPS mora člansko izkaznico ali izjavo iz prejšnjega odstavka poslati na sedež PSS, skupaj z zahtevo po izbrisu iz članstva, kadar je ta zahteva potrebna.

 1. člen

Izkaznica PSS je v velikosti  osebne izkaznice.

Na izkaznici so navedeni naslednji podatki:

 • priimek
 • ime
 • EMŠO
 • davčna številka člana
 • oblika članstva.

Na levi strani izkaznice je fotografija člana.

 1. člen

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za pridružene člane PSS.

 1. člen

Pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na seji Sveta PSS.

Sprejel Svet PSS na 8. seji, 22.2.2008 na Jesenicah na Dolenjskem

 

  Branko PRAH

PREDSEDNIK PSS