Počitniški dom Debeli rtič in z njim povezane pravice iz počitniške, izobraževalne, regeneracijske in rehabilitacijske dejavnosti zaposlenih – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na predsednika vlade, ministra za notranje zadeve in delodajalca v zvezi enostranskih odločitev z upravljanjem objektov na Debelem rtiču naslovil spodnjo zahtevo

Spoštovani,

na podlagi določil 12. in 16. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND),  3. in 7. člena Pogodbe o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo v MNZ ter 22.f člena Kolektivne pogodbe za policiste,  vas, kot reprezentativen sindikat za zaposlene v MNZ in organoma v sestavi, pozivamo na sklic takojšnjega sestanka, z namenom takojšnje vrnitve objektov na Debelem rtiču, namenjenim za počitniško dejavnost zaposlenih v MNZ in organoma v sestavi, in takojšnje vzpostavitve pogajalskega procesa za vzpostavitev oziroma nadaljevanje delovanja počitniške dejavnosti na Debelem Rtiču in z njo povezanih pravic zaposlenih.

Iz obširne dokumentacije glede upravljanja počitniške dejavnosti v počitniškem domu Debeli rtiča je razvidno, da je s počitniško dejavnostjo do osamosvojitve Republike Slovenije upravljal in jo, tako s prispevki zaposlenih kot iz lastne dejavnosti, znatno financiral Svet delovne skupnosti organov za notranje zadeve. Ob osamosvojitvi in ukinitvi Svetov delovne skupnosti v državnih organih pa prenos  lastniškega razmerja in pravic na predstavnike zaposlenih, kljub temu, da so slednji s prispevki financirali razvoj počitniške dejavnosti, ni bil nikoli izveden, ampak je lastništvo prešlo na državo,  Republiko Slovenijo.

Ker pa je Debeli Rtič predstavljal počitniške kapacitete zaposlenih v MNZ in Policiji, je vse od osamosvojitve dalje do leta 2010  o upravljanju počitniške dejavnosti MNZ in Policije do leta 2010 potekal socialni dialog z reprezentativnimi sindikati na podlagi določb zakonov in zgoraj navedenih kolektivnih pogodb, na način, da so potekala pogajanja o reševanju problematike in lastništva počitniške dejavnosti MNZ in Policije, prav tako so bili med drugim predstavniki reprezentativnega sindikata imenovani v komisije za delitev enot in kapacitet v počitniških objektih MNZ in Policije.

V tem času se določbe predpisov in kolektivnih pogodb, ki bi dovolili enostransko poseganje v nerešena razmerja in s tem v socialno ekonomski interes zaposlenih, brez spoštovanja socialnega dialoga in enostransko odtujitev počitniške dejavnosti zaposlenih v MNZ in Policiji, niso spremenile. Kljub temu je MNZ enostransko,  brez  seznanitve sindikatov kot socialnih partnerjev, sprejelo odločitve, ki posegajo v pravice in ekonomsko socialni interes zaposlenih v MNZ in organoma v sestavi, ki je bil pred tem predmet večletnih pogajanj za rešitev lastniških razmerij med zaposlenimi in delodajalcem.

Skladno z 41.  členom KPND )  je delodajalec dolžan namenjati sredstva za kulturno, športno, rekreativno in preventivno dejavnost zaposlenih in vzdrževanje teh objektov. Glede na navedeno, je torej pravica do pridobitve sredstev in investicij za objekte, ki so namenjeni za izvajanje vseh teh dejavnosti, ki so  del počitniške, rekreativne, športne in preventivne dejavnosti iz zdravja in varstva pri delu zaposlenih določena s kolektivno pogodbo dejavnosti, zato po našem mnenju vodstvo Policije,  vodstvo MNZ in  Vlada RS nimajo pravice sprejemati enostranskih odločitev, ki posegajo v ekonomsko socialne pravice in položaj zaposlenih in ki jih nenazadnje   zagotavlja  tudi kolektivna pogodba.

Ugotavljamo, da ste brez posvetovanja, brez obveščanja in mnenja reprezentativnega sindikata v MNZ z organoma v sestavi enostransko posegli v socialno ekonomski položaj zaposlenih, in sicer na način, da ste počitniški dom Debeli rtič, v katerega se je 50 let namensko vlagalo sredstva iz proračuna MNZ in Policije ter celo namenska sredstva zaposlenih za počitniško dejavnost, brez utemeljenega razloga s Sklepom Vlade RS št.  21400-5/2015/12, z dne 16.7.2015 vključili  v  kontingentni načrt RS za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito, še več,  s Sklepom  Vlade RS z dne 6.7.2018, pa enostransko, brez predhodnega socialnega dialoga z reprezentativnim sindikatom, izvedli tudi prenos  upravljavskih pravic na Urad Vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Z enostranskimi posegi ste neutemeljeno in brez pravne podlage ter brez socialnega dialoga (postopka obveščanja, posvetovanja in dogovarjanja) edino letovišče na morju, ki je bilo namenjeno za regeneracijo, počitnice, izobraževanje, rehabilitacijo zaposlenih MNZ in organoma v sestavi, ki so znaten delež sredstev prispevali kar sami za investicije pri gradnji počitniških kapacitet, ukinili in prenesli na razpolago Uradu Vlade za oskrbo in integracijo beguncev. Prav tako niste izkazali tehtnih razlogov (in tudi ne ekonomskih), da počitniško dejavnost ob morju (ki spada v turistično dejavnost in je v zadnjih letih ena najbolj dobičkonosnih dejavnosti v državi) sploh ukinjate. Poleg tega pa ne gre samo za počitniško dejavnost za zaposlene v MNZ in organoma v sestavi, saj se gre obenem za rekreativno, športno, preventivno in izobraževalno dejavnost za zaposlene v MNZ in organoma v sestavi, ki ste jo v zadnjih letih » finančne krize« zapostavili brez ustrezne podlage in s tem delavce načrtno prikrajšali za te pravice.

Iz osnovnega namena prvih pogodb v letu 1961, s katerim je takratni Občinski ljudski odbor v Kopru namenil zemljišča takratnemu RSNZ izhaja, da je bil namenjen delavcem MNZ in Policije za počitniško in z njo povezano sindikalno dejavnost in ne Vladi, njenim uradom ali posameznim ministrom.

Upravljanje in investiranje na Debelem rtiču pa je potem, po takratni ureditvi prevzel Svet delavcev delovne skupnosti organov za notranje zadeve in zaposleni so od leta 1966 do leta 1987 v počitniško dejavnost prispevali lastna sredstva iz regresa za letni dopust, lastna sredstva iz osebnega dohodka, sredstva iz lastne takratne dejavnosti ter vložili svoje ure prostovoljnega dela za izgradnjo in ureditev počitniške dejavnosti. O tem obstaja uradna dokumentacija, ki nedvoumno dokazuje vlaganja zaposlenih za skupno dobro.

Še v letu 2003 je bilo z namenskimi sredstvi policije  investirano v obnovo bungalovov, da se bodo predvsem policisti in ostali zaposleni v MNZ in IRSNZ po vseh stresnih trenutkih, ki izvirajo iz opravljanja  dela lahko regenerirali na slovenski in ne tuji obali, da bodo lahko družinski člani umorjenih policistov in policistov, padlih v boju za samostojno državo lahko koristili te kapacitete, da bodo lahko kandidati za policiste opravili izobraževanja in tečaje reševanja iz vode, da bodo lahko pripadniki specialne enote nemoteno opravljali urjenja za delovanje na morju, potapljanja ter reševanja in nenazadnje da bodo lahko  upokojeni policisti in drugi uslužbenci MNZ koristili te kapacitete za katere so dajali lastna sredstva iz svojega regresa in plač.

Pozivamo vas, da se na podlagi določb citiranih predpisov takoj prekličete enostransko sprejete akte, ki posegajo v pravice do počitniške, športne, rekreativne, preventivne, regeneracijske in izobraževalne dejavnosti zaposlenih v MNZ  in organoma v sestavi in se sestanete  s predstavniki PSS ter s tem vzpostavite socialni dialog za razrešitev navedene problematike.

Hkrati vam sporočamo, da tudi lokalna skupnost podpira naše stališče in zahtevo za vračilo Debelega rtiča za počitniško in ostalo dejavnost zaposlenih v MNZ ,Policiji in IRSNZ.

V kolikor se na navedeno ne boste odzvali, bomo prisiljeni uporabiti vsa ostala pravna sredstva.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja