Pričetek usklajevanj sprememb in dopolnitev ZODPOL – obvestilo

Spoštovani, obveščamo vas, da je bil včeraj 7.1.2015 izveden prvi delovni sestanek na temo predlaganih sprememb in dopolnitev ZODPol v smeri iskanja soglasja za predlagane spremembe. Grob delovni osnutek predlaganih sprememb in dopolnitev zakona smo v PSS prejeli v sredini decembra 2014 in 29.12.2014 na predlog novele, ki predvideva spremembe v kar 33 členih, podali naše pripombe in mnenja. Z vsebino predloga novele in našimi pripombami smo dne 30.12.2014 konkretneje seznanili tudi Svet PSS. Preko predstavnikov sindikata v Svetu PSS se lahko zainteresirani člani neposredno seznanijo z delovnimi gradivi povezanimi z novelo zakona.

V okviru uvodnega sestanka smo s predstavniki MNZ in Policije vsebinsko predelali približno polovico podanih pripomb PSS, pri čemer lahko v tem trenutku izpostavimo le področja, ki smo jih vsebinsko usklajevali:

 • Nacionalni forenzični laboratorij – na podlagi podanih pripomb PSS, ki se nanašajo na izbor strokovnjakov za specifična dela v NFL, bodo predstavniki delodajalca dodatno opredelili predlagano spremembo, ki bo jasno vključevala tudi primerno plačilo na račun zahteve po višji strokovni usposobljenosti delavcev;
 • Izenačitev pravnega položaja (plačila) policistov s pripadniki PPE, ko prvi opravljajo istovrstne naloge skupaj s pripadniki PPE – predstavljeni so bili pomisleki PSS (predlog namreč ni sledil namenu), ki jih bodo pripravljalci novele poskušali upoštevati v smeri skupnega cilja – dejanske izenačitve pravic in obveznosti navedenih policistov;
 • Napotitev uslužbencev v druge organizacije – pripomba PSS je bila v celoti upoštevana;
 • Ureditev pravne podlage na področju uniforme, položajnih oznak in simbolov policije – na podlagi pripomb je bil predlog pravne podlage, ki smo ga podali sprejet, na podlagi dodatnih opredelitev PSS pa bodo pripravljalci novele pripravili tudi dodatno obrazložitev in opredelitev predlaganih dodatnih določb na navedenem področju;
 • Karierni sistem v Policiji – PSS je predlagano določbo zavrnil, saj se glede na pravno podlago, ki je že zapisana v Kolektivni pogodbi za policiste navedeno izjemno pomembno področje lahko ureja le v slednji in izključno v socialnem dialogu, nikakor pa ne enostransko v zakonu. Prav tako je bila predlagana določba za PSS sporna tudi v vsebinskem delu, ki kariere ne omogoča vsem policistom, temveč zgolj določenim;
 • Področje varnostnega preverjanja – na podlagi dodatne obrazložitve predstavnikov delodajalca smo v PSS predlagane spremembe načeloma podprli, kljub temu pa pričakujemo dodatno vsebinsko obrazložitev;
 • Črtanje določbe o pogodbah o zaposlitvi za določen čas – PSS je podal zahtevo, da se vsem zaposlenim policistom NDM, ki imajo sklenjene pogodbe za določen čas, v primeru črtanja navedene določbe zakona in na podlagi določb Stavkovnega sporazuma med PSS in Vlado z dne 30.7.2013, ponudi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – pripombo so predstavniki delodajalca upoštevali;
 • Pravna pomoč Policije – PSS je na podlagi danih pripomb in dodatnih obrazložitev vztrajal pri uvedbi avtomatične pravne zaščite za vse policiste (brez presojanja delodajalca o upravičenosti), ki jih tretje osebe kazensko ali odškodninsko preganjajo zaradi dejanj, ki so izključna posledica izvajanja policijskih pooblastil. Na podlagi podanih obrazložitev bodo predstavniki delodajalca pripravili nov predlog člena;
 • Uvajanje dela preko polnega delovnega časa za TD v policiji mimo vseh pravnih norm – V PSS smo takšen poskus urejanja delovnega časa najostreje zavrnili in predlagali pripravo morebitne nove pravne podlage (v kolikor ne zadostuje 157 člen ZDR-1) v noveli, ki bi omogočala sklenitve individualnih pogodb o zaposlitvi za navedenimi delavci. Pripombo so predstavniki delodajalca upoštevali in bodo pripravili nov predlog, ki bo sledil zahtevi PSS;
  Neobdelana so tako ostala področja izenačitve pravnega položaja (plačila) pripadnikov SE in nekaterih drugih specifičnih delovnih mest s pripadniki PPE v času neposrednega izvajanja nalog, področje urejanja pravic ožjih družinskih članov po smrti policista, načrtovanje kariere, pomožna policija, opravljanje nalog policista, prehodne in končne določbe novele, delovna razmerja in plače (dopolnitev 50. člena o katerem so sicer stekli vsebinski pogovori, vendar končne odločitve še ni), področje pripravljenosti za delo, uveljavitev obveznosti na podlagi Sporazuma med PSS in Vlado iz leta 2010 (dodatki) in področje pokojninskega zavarovanja. Uvodno usklajevanje ocenjujemo kot konstruktivno, kljub temu pa se vsi skupaj zavedamo, da bo do končnega oblikovanja sprejemljivega predloga novele zakona potrebnih še nekaj dodatnih sestankov. O vsebini slednjih vas bomo sproti obveščali.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK