UVELJAVITEV VIŠJEŠOLSKEGA SISTEMA V POLICIJI – OBVESTILO

Spoštovane članice in člani sindikatov, policistke in policisti ter drugi zaposleni v policiji!

V soboto, 30.6.2018 bo v veljavo stopil nov Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v policiji (v nadaljevanju Akt), ki pomeni uveljavitev višješolskega sistema za policiste ter prevedbo večine delovnih mest policistov iz V. v VI. tarifno skupino.

S tem je zaključen projekt prehoda poklica policist na VI. stopnjo zahtevnosti izobrazbe in uveljavitev poklicnega standarda policist št. 604-19/2010/26, ki je bil objavljen že leta 2010 ter uzakonjen z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) v letu 2013. Implementacija Akta pomeni tudi dokončno uveljavitev II. točke stavkovnega sporazuma (Uradni list št. 40/2016) in na njegovi podlagi sprejete spremembe 110. člena ZODPol.

Skladno z navedenimi pravnimi podlagami, se s 30.6.2018 iz V. v VI. tarifni razred presistemizirajo naslednja delovna mesta policistov SR in kriminalistov SR:

 • na policijskih postajah,
 • v mobilnih kriminalističnih oddelkih, SKP PU,
 • v oddelkih za splošno kriminaliteto, SKP PU,
 • v oddelkih za organizirano kriminaliteto, SKP PU,
 • v oddelkih za kriminalistično tehniko, SKP PU,
 • v oddelkih za računalniško preiskovanje, SKP PU,
 • v oddelkih za kriminalistično obveščevalno dejavnost, SKP PU,
 • v operativno – komunikacijskih centrih PU,
 • v enotah vodnikov službenih psov, SUP PU ,
 • v Policijski akademiji GPU,
 • v Upravi uniformirane policije GPU,
 • v UPS GPU: Specialna enota, Center za varovanje in zaščito, OKC in LPE,
 • v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju GPU in
 • v Upravi kriminalistične policije GPU.

V V. tarifnem razredu tako ostanejo sistemizirana le še naslednja delovna mesta:

 • policistov SR kandidatov,
 • policistov SR – NDM,
 • policistov SR – vrhunskih športnikov,
 • policistov SR v Uradu za informatiko in telekomunikacije GPU in oddelkih za informatiko in telekomunikacije PU in
 • policistov – PO v Policijskem orkestru Službe generalnega direktorja policije GPU.

Skladno s stavkovnim sporazumom se policiste ob premestitvi na delovno mesto v VI. tarifnem razredu imenuje v naziv z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu (npr. policist v uradniškem nazivu policist SR III se imenuje v uradniški naziv višji policist III, policist v uradniškem nazivu kriminalist SR II se imenuje v uradniški naziv višji kriminalist II, policist SE I v višji policist SE I, ipd.), plačni razred ob premestitvi pa se določi v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.

Naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, lahko skladno s 110. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 – v nadaljevanju ZODPol) opravljajo tudi policisti s srednjo strokovno izobrazbo, ki imajo na dan 30. 6. 2018 najmanj 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije ali pri opravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih (npr. vojaška policija, finančna uprava) in so najmanj tri leta opravljali naloge policije, za katere se zahteva višja strokovna izobrazba v skladu z drugim odstavkom tega člena.

Policija je dolžna do 1. 1. 2023 vsem policistom, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene VI. stopnje izobrazbe, oziroma ne izpolnjujejo pogoja iz šestega odstavka 110. člena ZODPol, omogočiti pridobitev navedene izobrazbe. V času od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2023, lahko vsi ti policisti napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi ves ta čas že imeli pridobljeno VI. stopnjo izobrazbe. Vse te policiste je možno tudi premeščati na delovna mesta s VI. stopnjo izobrazbe, ki so bila sistemizirana zaradi uvedbe višješolskega poklicnega standarda in se opravljajo v nazivu z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu.

S prehodom na višješolski sistem se tako policistom priznava zahtevnost njihovega dela in uveljavlja poklicni standard, za katerega sta si oba sindikata v preteklih letih intenzivno prizadevala. Ob pripravi na uveljavitev novega Akta so se pojavile tudi določene anomalije v razmerjih med delovnimi mesti v policiji, zaradi česar je bila sprejeta tudi ustrezna dopolnitev akta, predvsem za delovna mesta višjih policistov/kriminalistov  v obstoječi VI. tarifni skupini (po novem sistemizirana v enem – najvišjem nazivu) in delovnih mestih pomočnikov komandirjev v VI. tarifni skupini (presistemizirana v VII. tarifno skupino kjer zaposleni izpolnjujejo pogoje oz. v en – najvišji naziv).

Policistom, katerih delovna mesta bodo presistemizirana na podlagi 110. člena ZODPol oz. policistom, ki zasedajo delovna mesta v VI. tarifni skupini, na katerih se bodo istočasno odpravljale zgoraj omenjene anomalije bodo izdani ustrezni delovnopravni akti, ki bodo določali pravice in obveznosti posameznih policistov (vključno s pravico do plače in višjega naziva, če gre za tak primer) od 30. 6. 2018 dalje. Zaradi števila delovnopravnih aktov, ki jih mora v zvezi z aktoma izdati delodajalec, se bodo delovnopravni akti policistom pričeli izdajati in vročati  predvidoma v naslednjem tednu.

Ne glede na uveljavitev višješolskega sistema, pa se v obeh sindikatih dobro zavedamo, da vse anomalije niso odpravljene. Prav te, preostale anomalije, je mogoče odpraviti le s spremembo uvrstitev delovnih mest v plačne razrede v Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Prav to pa je tudi zelo jasno sindikalno pričakovanje, izraženo v okviru aktualnih stavkovnih zahtev. Zavedati se je potrebno, da je glede na druge »primerljive« poklicne skupine, izključno zaradi predvolilnih manipulacij Vlade RS, v letu 2017 prišlo do ponovnega razvrednotenja poklica policista, zaradi česar bomo v Policijskem stavkovnem odboru (PSO), takoj po formiranju nove Vlade RS, nadaljevali s stavkovnimi aktivnostmi v polnem obsegu, vse do ustreznega vrednotenja policijskega dela in priznanja družbenega statusa, ki nam glede na zahtevnost dela nesporno pripada.   

Radivoj Uroševič

 

 

Kristjan Mlekuš

PREDSEDNIK PSS

 

 

 PREDSEDNIK SPS

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja