PRAVICA DO PONOVNEGA VPLAČEVANJA PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA POKLICNO ZAVAROVANJE – OBVESTILO

Spoštovani,

od članstva smo prejeli več vprašanj glede uveljavljanja pravice, do plačila prispevkov delodajalca za poklicno zavarovanje po preteku obdobja za uveljavitev poklicne pokojnine (v skladu s prvim odstavkom 204. člena ZPIZ2. Zato smo pripravili naslednja pojasnila.

Vlada RS je v letu 2017 sprejela sklep, da se preneha plačevati prispevke za poklicno zavarovanje tistim zavarovancem, ki so izpolnili pogoje za poklicno upokojitev (kar delodajalcu omogočajo določbe ZPIZ-2). Zato zdaj zavarovanci, ki izpolnijo pogoje za poklicno upokojitev, prejmejo sklep delodajalca, da jim ne bo več plačeval prispevka.

Pri tem pojasnjujemo, da se policistke in policisti poklicno upokojijo ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

  1. 42 let 6 mesecev pokojninske dobe brez dokupa (efektivna pokojninska doba + benificirana doba + dodana doba) – prvi odstavek 204. člena ZPIZ-2.

ali

            2. 40 let pokojninske dobe brez dokupa (efektivna pokojninska doba + benificirana doba + dodana doba) in starost najmanj 54 let (v primerih, da posameznik/ca ni delal/a samo na delovnem mestu s pravico do benificirane dobe oziroma vključenosti v poklicno zavarovanje, se pogoj minimalne starosti nekoliko zviša – glede na delež tega obdobja in izračun tehtane starosti) – tretji  odstavek 204. člena ZPIZ-2 .

 

Večina policistk in policistov izpolni najprej pogoj za poklicno upokojitev, ki je naveden v zgoraj navedeni 1. točki. Pravica do koriščenja  poklicne pokojnine je v individualni odločitvi vsakega zavarovanca in je ni dolžan uveljaviti. Določbe zakona predvidevajo, da se poklicna pokojnina prejema do dopolnitve 40 let pokojninske dobe (efektivna pokojninska doba + benificirana doba + obdobje plačevanje prispevkov v času prejemanja poklicne pokojnine), nakar se prejemnik poklicne pokojnine starostno upokoji.

V primeru, da zavarovanec ne uveljavi možnosti poklicne upokojitve navedene zgoraj v 1. točki in dopolni 40 let pokojninske dobe  (efektivna pokojninska doba + benificirana doba), izgubi pravico do poklicne upokojitve po tem pogoju in se lahko poklicno upokoji, ko izpolni pogoje navedene zgoraj v 2. točki.

Na podlagi ZPIZ-2 in tudi stališča MDDSZEM, ki je pristojen za izvajanje določb zakona, v obdobju, ko zavarovanec ne izpolnjuje več pogojev za uveljavitev poklicne pokojnine po prvem odstavku 204.  člena ZPIZ-2, prav tako pa še ne izpolnjuje pogojev za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine na podlagi tretjega odstavka 204.  člena ZPIZ-2, za zavezanca (delodajalca) ponovno nastopi obveznost plačila prispevkov za poklicno zavarovanje do izpolnitve pogojev za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine na podlagi tretjega odstavka 204. člena ZPIZ-2.           

 

Tako se mora zavarovancem, ki jim je delodajalec na podlagi sklepa prenehal plačevati prispevek za poklicno zavarovanje in so dopolnili 40 let pokojninske dobe (efektivna delovna doba + benificirana doba), ponovno plačevati prispevek vse dokler ne dopolnijo pogojev iz zgoraj navedene 2. točke ali se prej ne upokojijo na podlagi 399. člena ZPIZ-2 (izpolnjevanje tega pogoja ne vpliva na pravice iz poklicnega zavarovanja).

 

V primeru, ko ugotovite, da izpolnjujete pogoje za ponovno vplačevanje prispevkov delodajalca v poklicno zavarovanje in vam delodajalec ni začel vplačevati prispevkov (razvidno iz plačilne liste), morate to od njega zahtevati. Na podlagi vaše zahteve je dolžan prenehati s kršitvijo vaše pravice in vam tudi plačati prispevke od dneva, ko vam je pravica ponovno pripadla, z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja se lahko člani PSS obrnete na vašega sindikalnega zaupnika ali neposredno koristite brezplačno pravno pomoč v okviru zavarovanja ARAG.

 

S spoštovanjem, 

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK