IZDAJA SKLEPOV O ODMERI LETNEGA DOPUSTA ZA LETO 2018 – OBVESTILO O PRAVILNOSTI IZVRŠEVANJA DOLOČB KPP

V Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo pri preverjanju Sklepov o odmeri letnih dopustov izdanih v letih 2015, 2016 in 2017 ugotovili določene nepravilnosti in posledična oškodovanja policistov iz naslova premalo odmerjenih dni letnega dopusta na podlagi določb Kolektivne pogodbe za policiste (v nadaljevanju: KPP). Naše ugotovitve so bile nenazadnje potrjene tudi z zadnjimi odločitvami Višjega delovnega in socialnega sodišča.

Nepravilnosti smo zaznali pri načinu določanja in pri dodelovanju števila dni dopusta na podlagi določb 1. odstavka 19.a člena Kolektivne pogodbe za policiste, skladno s katerimi se letni dopust, ki pripada policistom na podlagi predpisov, ki urejajo merila in kriterije ter število dni letnega dopusta za javne uslužbence v državni upravi, poveča za delo v posebnih pogojih dela, in sicer:

Točka b:

Policistom, ki opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času (neenakomerno razporejen delovni čas, delo v izmenah, delo ob sobotah, nedeljah, praznikih ali drugih dela prostih dnevih, delo prek polnega delovnega časa, popoldansko ali nočno delo in delo v deljenem delovnem času):

 • 2 dni policistom, ki več kot polovico polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času,
 • 1 dan policistom, ki več kot tretjino polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času;

Ugotavljamo, da se pri navedeni točki ob dodeljevanju in opredeljevanju dodatnih dni letnega dopusta ne upošteva:

 • dejanskega pravnega pomena neenakomernega delovnega časa ali izmenskega dela, temveč se pravno materialno zmotno šteje obseg delovnega časa po plačilu dodatkov. Slednje pa ni namen določb kolektivne pogodbe. Izplačani dodatki namreč ne opredeljujejo pojma neenakomerno razporejenega delovnega časa, izmenskega dela, dela preko polnega delovnega časa, popoldanskega ali nočnega dela ali dela v deljenem delovnem času.

 • da se v izračun povprečja, ki določa razmejitev med polovico ali tretjino polnega letnega delovnega časa kot delo v običajnem času všteva letni dopust, starševski dopust in sindikalno delo, kar je nepravilno in predstavlja tudi diskriminacijo!

 (Povezava sodna praksa PSS – PRILOGA I, VDSS – sodba letni dopust – KPP, I)

 Glede odmere letnega dopusta sicer Policija vsako leto sprejme Kriterije o določitvi letnega dni dopusta (v nadaljevanju Kriteriji) za katere pa je Višje sodišče odločilo, da slednji ne morejo biti relevantni ker se nanašajo na tipično delovno mesto pri tem, da se odmera dopusta glede na KPP presoja z vidika vsakega konkretnega delovnega mesta oz. javnega uslužbenca. Tudi če Kriteriji določajo, da tipično delovno mesto glede na oceno (ki je nižja od 4) ni upravičeno do morebitnih dodatnih dni dopusta, to ne pomeni, da javni uslužbenci, ki delajo na teh delovnih mestih niso upravičeni do morebitnih dodatnih dni dopusta. V vsakem konkretnem primeru je namreč potrebno preveriti ali je nekdo upravičen do dodatnih dni letnega dopusta glede na pogoje določene v KPP ali ne.

Tako je sodišče glede dodatnih dni dopusta zaradi dela pri umetni razsvetljavi oziroma z večjimi vidnimi zahtevami izrecno navedlo, da je potrebno presojati dejansko delovno mesto in ne tipično delovno mesto.

(Povezava sodna praksa PSS – PRILOGA II, VDSS – sodba letni dopust – KPP, II) 

Sicer pa smo v sindikatu tudi mnenja, da bi se morala glede Kriterijev upoštevati že ocena 3, ker že ta pomeni, da nekdo dela v obremenitvah od 1/3 do 2/3 delovnega časa, kar dejansko pomeni, da je že v teh primerih to lahko več kot polovico letnega delovnega časa.

Kljub temu pa ugotavljamo, da Policija niti lastnih Kriterijev ne spoštuje in tudi vsem tistim za katere je ocenila, da so izpostavljeni in imajo po Kriterijih oceno 4, dodatnih dni dopusta ne priznava:

Točka f:

Policistom, ki pretežni del polnega letnega delovnega časa opravljajo delo v drugih pogojih dela

oziroma nevarnostih, povezanih z opravljanjem dela:

 • 1 dan policistom, ki opravljajo delo na prostem, v neugodnih in spremenljivih klimatskih razmerah, hrupu ali prahu,
 • 1 dan policistom, ki opravljajo delo pri umetni razsvetljavi oziroma z večjimi vidnimi zahtevami oziroma v umetno zračenih prostorih,
 • 1 dan policistom, ki opravljajo delo z večjimi fizičnimi obremenitvami, pogosto delo v prisilnem položaju, delo na višini ali v globini ali delo na delovnih mestih s predpisanimi osebnimi zaščitnimi sredstvi,
 • 1 dan policistom, ki opravljajo delo na električnih inštalacijah in opremi pod električno napetostjo ali v povezavi z njimi in v njihovi bližini oziroma so izpostavljeni elektromagnetnemu valovanju,
 • 1 dan policistom, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne kemikalije ali snovi ali je njihovo zdravje izpostavljeno nevarnim kemikalijam ali snovem oziroma obstaja nevarnost okužbe pri delu,
 • 1 dan policistom, ki opravljajo delo, izpostavljeno večjim psihosocialnim tveganjem in večjim psihičnim
Ugotavljamo, da se pri navedeni točki ob dodeljevanju in opredeljevanju dodatnih dni letnega dopusta policistom ne vpisuje vseh dodatnih dni, kot jim skladno s Kriteriji delodajalca pripada glede na tipična delovna mesta. Navajamo nekaj praktičnih primerov neizpolnjevanja določb KPP:

Primer 1:

Policistu na delovnem mestu policist SR – stalni dežurni (TDM 17) na podlagi določb f točke, 1. odstavka, 19. člena ni bil dodeljen niti en dan dodatnega dopusta, čeprav mu dodaten dan pripada na podlagi 3. in en dan na podlagi 6. alineje.

Primer 3:

Policistom mejne policije (TDM 24) niso bili na podlagi določb f točke, 1. odstavka, 19. člena dodeljeni dnevi letnega dopusta po vseh alinejah, podobno kot pri policistom splošne policijske postaje z razliko v nevarnostih med 3. in 5. alinejo.

Primer 4:

Višjemu policistu vodji izmene – pomočniku komandirja (TDM 4) po določbah f točke ni bil dodeljen niti en dan dodatnega dopusta, čeprav mu 1 dan pripada na podlagi 3. alineje in en dan na podlagi 6. alineje.

Točka i:

Policistom, ki opravljajo delo z eksplozivi se letni dopust poveča za:

 • 5 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z deaktivacijo, razminiranjem, uničevanjem in zasegom,
 • 2 dni policistom, ki delajo z eksplozivi, vključno z odkrivanjem in zasegom,
 • 1 dan policistom, ki opravljajo pomožna dela z eksplozivi
Ugotavljamo, da policistom – bombnim tehnikom ni dodeljen dodaten dopust na podlagi druge alineje te točke.

Primer 2:

Policistu splošne policijske postaje ni bil prikazan dopust po vseh alinejah f točke, 1. odstavka,

 1. člena, po katerih mu pripada in sicer bi moralo biti navedeno, da mu pripadajo dodatni dnevi po vseh kriterijih iz 19.a člena KPP, ki jih izpolnjuje in šele potem bi moralo biti dodatno navedeno, da se zaradi določila 2. odstavka 19.a člena KPP skupno število dodeljenih dni letnega dopusta po tej točki lahko v določenih primerih omeji. Nikakor pa ni sprejemljivo, da delodajalec v sklepih po posameznih alinejah navede le toliko dni letnega dopusta, da doseže omejitve.
V drugem in tretjem odstavku 19.a člena KPP je namreč določeno: 
 • Policistu se letni dopust zaradi pogojev dela iz točk b in f prejšnjega odstavka poveča skupno za največ 3 dni, zaradi pogojev dela iz točk h in i prejšnjega odstavka pa skupno za največ 5 dni. Policistom, ki po predpisih o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti niso razvrščeni kot poklicno izpostavljene osebe in uporabljajo opremo z virom ionizirajočega sevanja, pri katerem se ne izvaja dozimetrija in pri redni uporabi naprave ne more priti do izpostavljenosti sevanju, se dopust zaradi pogojev dela iz točke h ne poveča. 
 • Pri določitvi dodatnega števila dni letnega dopusta zaradi pogojev dela iz tega člena se upoštevajo podatki o delovnem mestu oziroma razporeditvi v enoto in podatki o opravljenem delu v posebnih delovnih pogojih oziroma delovnem času v preteklem letu. 
Iz navedenega torej izhaja, da je potrebno policistom najprej določiti vse dni letnega dopusta, ki jim na podlagi določb 1. odstavka 19.a člena KPP pripadajo, šele nato pa se lahko, skladno z 2. odstavkom izvede določena omejitev. 

Ker smo v PSS zaznali precejšnje število nepravilnosti in posledičnih oškodovanj policistov, vse policiste pozivamo, da so v tem letu na izdane sklepe o odmeri letnih dopustov še posebej pozorni. Zato vse policiste, člane PSS, pozivamo, da takoj  po prejetem sklepu preverijo število dni odmerjenega letnega dopusta, ki jim je bil določen. Če bodo v sklepu zaznali nepravilnosti naj se takoj obrnejo na PSS, ker je rok za vložitev pritožbe na sklep le 8 dni od dneva prejema. 

Vse vodje NOE in PE pa glede na zadnjo sodno prakso pozivamo, da policistom dodeljujejo dodatni dopust iz določb KPP glede na kriterije, ki jih določa KPP, saj so za pravilno izvajanje določb kolektivne pogodbe neposredno odgovorni. 

 

Radivoj UROŠEVIČ

PREDSEDNIK