ANEKS ŠT.12 H KOLEKTIVNI POGODBI ZA JAVNI SEKTOR – OBVESTILO O (NE)VELJAVNOSTI

Obveščamo vas, da se je dne 19.1.2018, po dolgotrajnih pogajanjih med pogajalskima skupinama sindikatov javnega sektorja in vladne pogajalske skupine, ki so potekala zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju Dogovor), na podlagi podpisov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, odločalo o sprejetju in posledični veljavnosti Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (v nadaljevanju Aneksa št. 12 h KPJS). PSS je na podlagi Sklepa Sveta PSS, št. 2-2018, z dne 10.1.2018, pristopil k podpisu predmetnega aneksa.

K podpisu Aneksa št. 12 h KPJS je v petek, 19.1.2018, pristopilo samo 8 reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju, zaradi česar kvorum za veljavnost aneksa ni bil dosežen in predmetni Aneks ne velja!

Na podlagi IV. točke Dogovora sta vladna in sindikalna stran soglašali, da se bosta najkasneje do 1. 5. 2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, še posebej to velja za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009, ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb.

Javni uslužbenci na delovnih mestih do vključno 26 plačnega razreda v plačni skupini J, so pravico do izplačila višje plače, skladno z odpravo anomalij v mesecu septembru 2017 (Aneks št. 10 h KPJS in Aneks št. 3 h KPDU) pridobili že s 1. 7. 2017. Za delovna mesta, ki so uvrščena nad 26 plačnim razredom, pa so se pogajanja za odpravo anomalij nadaljevala ločeno, pri čemer IV. točka Dogovora določa, da ti javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1.10.2017. Navedeno pomeni, da bi bili v primeru veljavnosti Aneksa št. 12 h KPJS, javni uslužbenci, katerim se dvigujejo izhodiščni plačni razredi, do izplačila višje plače upravičeni od 1. oktobra 2017.

Aneks št. 12. h KPJS določa zgolj dvig izhodiščnih plačnih razredov določenih orientacijskih delovnih mest v plačnih skupinah C, H, J in K, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom. Glede delovnih mest, ki so sistemizirana v MNZ, Policiji in IRSNZ, se neposredno s predmetnim aneksom v plačni skupini C  za 1 plačni razred dviguje izhodiščni plačni razred na delovnem mestu C027005 Svetovalec VII/1 (iz 28 na 29), ter v plačni skupini J za 1 plačni razred izhodiščni plačni razred na delovnem mestu J017016 Finančnik VII/1 (iz 28 na 29), J017036 Kadrovik VII/1 (iz 28 na 29) ter na delovnem mestu J017093 Računovodja VII/2 –III (iz 29 na 30).

V PSS podpis Aneksa št. 12 h KPJS kljub vsemu ocenjujemo za dosežek, saj le ta hkrati predstavlja izhodišče za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo (Aneks h KPDU), s katerim se bodo morali dvigniti izhodiščni razredi tako na delovnih mestih v plačni skupini C, kot tudi v plačni skupini J, nad 26. plačnim razredom, ki pa niso orientacijska delovna mesta in so zato določena s KPDU.

Zaradi navedenega je PSS pristopil k podpisu Aneksa št. 12 h KPJS, pri čemer poudarjamo, da je prav podpis predmetnega aneksa pomemben tudi za dosego dvigov izhodiščnih plačnih razredov drugih delovnih mest  v plačni skupini C in J, uvrščenih nad 26. plačni razred, ki niso orientacijska delovna mesta in bi se morala zaradi tega urejati v Aneksu h KPDU.

Glede na vse zapisano pa moramo dodati, da smo izjemno negativno presenečeni nad ravnanjem večine drugih sindikatov javnega sektorja, ki k podpisu Aneksa št. 12 h KPJS niso pristopili. S takšnim ravnanjem ogrožajo doseg potrebnega kvoruma za veljavnost navedenega aneksa in to kljub dejstvu, da tudi ti sindikati zastopajo člane zaposlene na delovnih mestih, katerih izhodiščni razredi se s predmetnim aneksom neposredno dvigujejo in katerih vrednotenje delovnih mest bi se nadalje lahko urejalo v Aneksu h KPDU. Še več, ti isti sindikati so zaradi nezadovoljstva glede načina odprave anomalij plačnega sistema javnega sektorja napovedali stavke, te pa predvsem zaradi delovnih mest »primerljivih« z zdravniki. Na takšen način pa predvsem uslužbencem v plačni skupini J, ki so uvrščeni nad 26 plačni razred, onemogočajo več kot zasluženo povišanje izhodiščnih plač.

V PSS bomo zato vztrajali, da se ne glede na veljavnost KPJS dogovorjene uvrstitve samostojno uredijo v KPDU, saj ima Vlada do zaposlenih v Policiji in MNZ še neizpolnjeno dolžnost, ki med drugim izhaja tudi iz Stavkovnega sporazuma, ki ga je Vlada s PSS in SPS podpisala v letu 2012.  

 

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK