ALI SMO POLICISTI MANJ VREDNI OD VOJAKOV (II)? Dvojna merila pri vrednotenju dela – zahteva

Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca naslovil vprašanje glede dvojnih meril pri vrednotenju dela:

Spoštovani,  

v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS) v zadnjem času prejemamo vse več vprašanj nezadovoljnih  članov, povezanih z izvajanjem varovanja državne meje v kombiniranih (mešanih) patruljah, v katerih skupaj delata policist in pripadnik Slovenske vojske. Kombinirane patrulje delo praviloma izvajajo na policijskih postajah, katerih območje meji na Republiko Hrvaško in na katerih zaradi izrazite kadrovske podhranjenosti ni mogoče zagotoviti patrulj, ki bi bile sestavljene izključno s policisti.  

Kombinirana patrulja je tako sestavljena iz policista, ki ima vsa policijska pooblastila in je zadolžen za ukrepanje v skladu z zakonom, torej tudi za izvajanje vseh represivnih ukrepov in pripadnika Slovenske vojske, ki nima nobenih pooblastil. V takšni sestavi patrulje je dejstvo, da je policist zaradi izvajanja policijskih pooblastil neprimerno bolj obremenjen in izpostavljen kot pripadnik Slovenske vojske.

Če čas zavrtimo nekoliko nazaj se lahko spomnimo, da je zaradi kadrovske podhranjenosti policije in zagotovitve dodatnega kadra pri obvladovanju t.i. »migrantske krize« v letu 2015, Državni zbor Republike Slovenije dne 21.10.2015 po nujnem postopku sprejel Zakon o dopolnitvi Zakona o obrambi (ZObr-E) in sicer 37.a člen, ki določa izjemna pooblastila vojske. Na podlagi predmetne določbe je v letu 2015 Državni zbor, na predlog Vlade, z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev odločil, da pripadniki Slovenske vojske, skupaj s policijo, izjemoma, pri širšem varovanju državne meje, v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade iz četrtega odstavka prejšnjega člena, izvajajo tudi naslednja pooblastila: opozarjanje, napotovanje, začasno omejevanje gibanja oseb in sodelovanje pri obvladovanju skupin in množic. Vsa navedena pooblastila so lahko pripadniki Slovenske vojske izvajali pod pogoji, ki so predpisani za policiste. Istočasno z odločitvijo o sodelovanju vojske pri varovanju državne meje, mora Državni zbor določiti tudi rok, v katerem lahko pripadniki Slovenske vojske izvajajo pooblastila iz tega člena, in ki sme trajati le nujno potreben čas za izvedbo, vendar ne več kot tri mesece. Obdobje se lahko pod istimi pogoji ponovno podaljša.

V PSS ugotavljamo, da odločitve Državnega zbora, ki bi slovenski vojski na podlagi predmetnega člena dodelila izjemna pooblastila pri širšem varovanju državne meje, trenutno ni. Zato sklepamo, da se oblika kombiniranih patrulj na omenjenih območjih v tem trenutku izvaja na podlagi 4. odstavka, 37. člena Zakona o obrambi (ZObr; Uradni list RS 82-2980/1994 z dop. in popr.), ki določa, da lahko Slovenska vojska sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade, pri čemer pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih pooblastil. Ne glede na do sedaj navedeno, pa je bistvena težava v višini plačila za opravljeno delo. Gre za nov lep primer delovanja Vlade RS na škodo policistov. V opisani kombinaciji gre (v osnovi) za izvajanje istovrstnega dela, pri čemer je odgovornost in izpostavljenost policista neprimerno večja pa vendar so za to delo samo pripadniki Slovenske vojske upravičeni do delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Na takšen način je kršeno tudi načelo oz. cilj Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Uradni list RS 562760/2002 z dop.), ki določa, da zakon določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah, za zagotovitev preglednosti sistema plač ter stimulativnosti plač, na katerega se je prav Vlada RS vseskozi izgovarjala pri t.i. odpravi anomalij v pogajanjih za Aneks št. 3 h KPDU – a le, ko je bilo potrebno neupravičeno višati plače drugim, ne pa tudi, ko nastopi vprašanje pravilnega in poštenega vrednotenja dela policistov. Takrat ta načela ne veljajo več! 

Kot izhaja iz četrtega odstavka tega dopisa je torej jasno, da je Vlada RS sprejela odločitev na podlagi katere pripadniki Slovenske vojske še naprej sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja in posledično opravljajo delo v kombiniranih patruljah skupaj s policisti ne glede na to, da ne morejo niti ne smejo izvajati nobenih policijskih pooblastil. Pa vendar za takšno delo prejemajo (bistveno) višje plačilo od policista.

Pripadniki Slovenske vojske so za opisano obliko dela na podlagi 3. odstavka, 59. člena Zakona o službi v slovenski vojski, očitno upravičeni do delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Da je situacija še bolj groteskna pa kaže dejstvo, da so pripadniki Slovenske vojske upravičeni do 19% delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, pri čemer iz pridobljenih plačilnih list pripadnikov Slovenske vojske izhaja, da imajo za upravičenost do polnega dodatka (19%) normiranih le 17 ur dela! To pomeni, da je pripadnik Slovenske vojske v primeru, ko opravi dve službi skupaj s policistom, avtomatično upravičen do skoraj 20% dodatka k plači, policist pa ostaja pri nespremenjeni plači. Torej je vojak za 17 ur dela in več upravičen do okoli 300€ delovne uspešnosti. Policisti pa kljub temu, da so (edini) nosilci vseh policijskih pooblastil in odgovorni tako za delo patrulje, kot tudi za vse postopke patrulje, do takšnega plačila niso upravičeni.  

V PSS zato v zvezi z navedenim zahtevamo, da Vlada RS v najkrajšem času zagotovi finančna sredstva in policistom omogoči izplačilo najmanj 38% dodatka k plači oziroma izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v tej višini, če delo opravljajo vsaj 17 ur v mesecu! 

Naj opozorimo še, da smo vas ves čas pogajanj za sklenitev Aneksa št. 3 h KPDU glasno opozarjali, da med drugim neupravičeno izenačujete tudi vojaka s policistom, pa teh pripomb zaradi vaše nestrokovnosti in politične arogance niste upoštevali. Tako smo danes v situaciji, da je delovno mesto desetnika v Slovenski vojski (desetnik – pripadnik vojaške policije) v izhodišču uvrščeno 2 plačna razreda višje kot delovno mesto policist SR, kar je popolen absurd in povsem nesprejemljivo!  

Glede na vse zapisano od vas zahtevamo ustrezna pojasnila in takojšenj pristop k reševanju anomalij pri vrednotenju delovnih mest policistov, do katerih je prišlo prav zaradi vaših enostranskih posegov v dogovorjena razmerja v letu 2016. Že v naprej vam zelo jasno sporočamo tudi, da se o ponovni vzpostavitvi razmerij, ki so bila v socialnem dialogu določena s sporazumom in Aneksom št. 2 h KPDU v letu 2016 ne mislimo pogovarjati na centralni ravni. Obstoječe stanje je namreč prav posledica dejstva, da so plače policistov v letu 2017 enostransko določili drugi, ne pa tisti, ki edini zastopamo pravice policistov!  

Istočasno tudi od vodstva MNZ in Policije zahtevamo pojasnila, kako so lahko dopustili dvojna merila pri plačilu za delo in to v izrazito škodo policistov.   

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič  PREDSEDNIK

Spoštovani,