Demanti in pojasnilo na del objave »Oktobra so se skoraj tretjini zdravnikov plače zvišale za 20 odstotkov«

Spoštovani,

na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o medijih zahtevamo objavo popravka objavljenega besedila, s katerim je bila prizadeta naša pravica in interes,  oziroma objavo naslednjega besedila (v časopisu kot enakovreden članek, na spletni strani pa kot dodatek k obstoječemu članku):

Finance so včeraj, 12.1.2018 v časopisu in na svoji spletni strani, na povezavi https://www.finance.si/8863564/Oktobra-so-se-skoraj-tretjini-zdravnikov-place-zvisale-za-20-odstotkov , objavile prispevek z naslovom »Oktobra so se skoraj tretjini zdravnikov plače zvišale za 20 odstotkov«, avtorice Andreje Rednjak.

V uvodu članka je navedeno, da skoraj vse nerazumne in pretirane zahteve številnih sindikatov javnega sektorja za dvig plač in napovedi stavk izhajajo iz tega, da je Vlada lani popustila najprej stavkajočim policistom in nato še precej bolj zdravnikom. 

V njem je povzeta izjava predsednika sindikata Fides, Konrada Kuštrina, da je plačni sistem javnega sektorja že pred leti »prvi načel Štrukelj, nato policisti, šele nato smo prišli mi«.

Policijski sindikat Slovenije na navedeno izjavo odgovarja, da policisti nismo načeli plačnega sistema. S stavkovnimi sporazumi v letih 2010, 2012 in 2013 smo se z Vlado RS dogovorili o ponovnem vrednotenju delovnih mest policistov, saj na podlagi ugotovitev iz primerjalnih analiz, z upoštevanjem meril in kriterijev, delovna mesta policistov niso bila ustrezno ovrednotena ob uvedbi enotnega plačnega sistema. V letu 2008, pri umestitvah orientacijskih in izhodiščnih delovnih mest Policije, tako niso bila upoštevana zakonsko določena merila in kriteriji ter posebnosti in težavnosti policijskega dela. V dogovoru med socialnimi partnerji v javnem sektorju (torej, tudi s soglasjem sindikatov javnega sektorja) je bilo v letu 2015 določeno, da se še neuresničeni dogovori iz naših sporazumov izvedejo ne glede na sklenjene dogovore na centralni ravni pogajanj med sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino. Kljub omenjenemu dogovoru so bile že prej dogovorjene obveznosti do policistov delno uresničene šele v letu 2016, po izvedeni stavki in novim stavkovnim sporazumom, ki je bil sklenjen prav na podlagi Dogovora  o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Ur, list RS. št. 91/2015 z dne 30.11.2015).

V letu 2017 pa je Vlada RS drugim poklicem (pooblaščenim uradnim osebam: vojakom, carinikov, pravosodnim policistom in uradnikom s pooblastili), kljub stalnim opozarjanjem Policijskega sindikata Slovenije, brez uporabe z zakonom in kolektivnimi pogodobami določenih meril in kriterijev in v nasprotju z lastnim sklepom,  dvignila plače tem skupinam tako, da jih ni samo izenačila s policisti, temveč jih celo dvignila nad plače policistov (razvidno tudi iz primerjav povprečnih plač objavljenih na portalu Ministrstva za javno upravo). Dvigu plač drugim plačnim skupinam policisti nikoli nismo nasprotovali, vztrajali pa smo, da je treba v skladu z merili in kriteriji obdržati pred tem že dogovorjena razmerja. Tako je Vlada RS skupaj s finančnimi preiskovalci, cariniki, pravosodnimi policisti, vojaki, veterinarji, državnimi uradniki na občinah, občinskimi redarji ter drugi v lanskem letu z aneksom h kolektivni pogodbi za državno upravo, brez soglasja sindikatov v policiji, nezakonito in enostransko določila tudi plače policistov. Argumente policijskih sindikatov so vseskozi zavračali, zaradi česar sindikata v policiji predmentega Aneka nista podpisala. 

Vlada RS je tako namenoma kršila dogovorjena plačna razmerja, saj je popolnoma zanemarila transparentnost pogajanj, sklicujoč se na poročilo delovne medresorske skupine, ki naj bi pripravila predlog popravkov plačnih razredov pooblaščenih uradnih oseb z upoštevanjem meril in kriterijev, brez jasnih obrazložitev vsebine in temu gradivu določila celo oznako tajnosti.  

V Policijskem sindikatu Slovenije smo šele  pred kratkim, po pritožbah in odločbi Informacijskega pooblaščenca, pridobili gradivo, ki jasno dokazuje, da pri novem vrednotenju delovnih mest pri tako imenovanih pooblaščenih uradnih osebah v Aneksu št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, ki jo policisti niso podpisali, niso bila upoštevana prav nobena merila in kriteriji. Obveljal je samo en argument in sicer politično interesni, ki nima prav nobene strokovne podlage v izenačitvi izhodiščnih plačnih razredov navedenih skupin s policisti. Ravnanje Vlade v predmetnih »pogajanjih« je šlo celo tako daleč, da so v ihti po »pravočasnem kupovanju volitev«, z davkoplačevalskim denarjem, izključno politično željo po izenačitvi, v določenih skupinah celo drastično presegli.

Ker so bili pisni argumenti predstavnikov policistov neutemeljeno zavrnjeni in ker je bilo s takšnim ravnanjem v letu 2016 dogovorjeno grobo kršeno, smo bili tudi tokrat prisiljeni napovedati stavko.

Glede na dejansko stanje je zato res težko razumeti, da so prav navedene poklicne skupine, ki jim je Vlada RS v preteklem letu dobesedno »podarila« 2-3 plačne razrede (8 – 12%) na posamezno delovno mesto (medtem, ko je policistom povsem onemogočila poštena pogajanja), tudi napovedale stavko in zahtevajo zvišanje plač za še dodatne 4 plačne razrede. Te skupine bi namreč glede na vse kar jim je bilo podarjeno morale Vladi RS v zahvalo postaviti spomenik!

Zaradi vsega navedenega smo mnenja, da sedanji enotni plačni sistem javnega sektorja »ruši« prav Vlada RS sama z manevri, zaradi katerih že od vzpostavitve sistema plače niso določene na podlagi zakonitih meril in kriterijev in tako v plačnem sistemu sama povzroča nove in nove anomalije.

 

Radivoj UROŠEVIČ

PREDSEDNIK