Upokojevanje policistov – zaprosilo

Policijski sindikat Slovenije je na delodajalca naslovil nekaj vprašanj glede upokojevanja policistov.

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da s strani članstva prejemamo nekatera specifična vprašanja, ki se nanašajo na upokojevanje v Policiji. 

Na podlagi navedenih zaprosil članstva vam pošiljamo naslednji vprašanji:

  1. Določbe 9. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) določajo prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje v letu 2017, pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev. Pogodba o zaposlitvi preneha veljati po izteku enega leta na podlagi dokončnega sklepa delodajalca (če se delodajalec tako odloči). Ta varčevalni ukrep, ki je bil podaljšan v leto 2017, se izteče s koncem leta 2017.

Na centralnih pogajanjih med reprezentativnimi sindikati in vladno pogajalsko skupino je bilo to vprašanje že obravnavano. Ugotovljeno je bilo, da glede na gospodarsko rast v državi ni več razlogov, da bi se ta varčevalni ukrep nadaljeval v leto 2018 (tudi vprašanje skladnosti z Ustavo RS).

Vprašanje članstva je, kako namerava delodajalec izvajati te določbe (povezano s pravočasnim prenehanjem delovnega razmerja in določenimi pravicami iz delovnega razmerja, npr. koriščenjem letnega dopusta, odpravnino, ipd.) oziroma ali bi lahko javni uslužbenci prejeli pravočasno obvestilo delodajalca o njegovi nameri (da lahko pravočasno predlagajo delodajalcu sporazumno prenehanje delovnega razmerja), da namerava izdati sklep o prenehanju zaposlitve za posameznemu zaposlenemu, če bi ukrep kljub vsem zadržkom obveljal tudi v leto 2018?

  1. ZUPPJS17 v prehodni določbi (12. člen) ureja tudi možnost podaljšanja dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja in določa, da je sklenjene dogovore, ki potečejo v letu 2017, možno podaljšati največ do 31.12.2017. ZUPPJS17 določa, da je te dogovore o nadaljevanju delovnega razmerja možno podaljšati le izjemoma v primerih, ko delodajalec niti do izteka dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja iz objektivnih razlogov ne more organizirati delovnega procesa. Tako so dogovori sklenjeni do 31.12.2017.

Vprašanje članstva je, ali bo delodajalec podaljševal delovna razmerja javnim uslužbencem pod to točko (če obstajajo razlogi za nadaljevanje delovnega razmerja)? Kako in kdaj bodo naši člani o tem obveščeni (zaradi pravočasnosti in koriščenja letnih dopustov)? Ali mora naš član podati posebno prošnjo, če bi želel nadaljevati z delom ali pa mu bo delodajalec sam ponudil nadaljevanje delovnega razmerja in bo potreboval le soglasje uslužbenca?

Menimo, da nadaljevanje delovnega razmerja na podlagi posebnega dogovora iz te točke izpolnjuje tudi elemente delovnega razmerja sklenjenega za določen čas, zato želimo obenem opozoriti tudi na 21. člen Kolektivne pogodbe za policiste, ki določa, da mora delodajalec policista obvestiti o namenu podaljšanja ali nepodaljšanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, najmanj tri mesece pred potekom pogodbe o zaposlitvi.

Prosimo vas, da se do predmetnih vprašanj opredelite čim prej in nas z odgovorom tudi pisno seznanite.

S spoštovanjem!

Radivoj UROŠEVIČ

PREDSEDNIK

S strani delodajalca smo nato prejeli sledeči odgovor:

Z dokumentom, navedenim pod zvezo, smo prejeli vaša vprašanja v zvezi z upokojevanjem zaposlenih oziroma nadaljevanjem delovnega razmerja v letu 2018 glede na določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju ZUPPJS17).

ZUPPJS17 v 9. členu med drugim določa, da javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017 in se ne upokoji najkasneje s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka 9. člena, pogodba o zaposlitvi preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev. V dopisu navajate, da se ta varčevalni ukrep, ki je bil podaljšan v leto 2017, izteče konec leta 2017 in da je bilo to vprašanje že obravnavano na centralnih pogajanjih med reprezentativnimi sindikati in vladno pogajalsko skupino. Ugotovljeno je bilo, da glede na gospodarsko rast v državi ni več razlogov, da bi se ta varčevalni ukrep nadaljeval v leto 2018. Zanima vas, kako namerava delodajalec izvajati te določbe (povezano s pravočasnim prenehanjem delovnega razmerja in določenimi pravicami iz delovnega razmerja, npr. koriščenjem letnega dopusta, odpravnino, ipd.) oziroma ali bi lahko javni uslužbenci prejeli pravočasno obvestilo delodajalca o njegovi nameri (da lahko pravočasno predlagajo delodajalcu sporazumno prenehanje delovnega razmerja), da namerava izdati sklep o prenehanju zaposlitve posameznemu zaposlenemu, če bi ukrep kljub vsem zadržkom obveljal tudi v letu 2018.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da bo delodajalec v primeru, da s predpisom ne bo določeno drugače, ravnal v skladu z 9. členom ZUPPJS17 in bo zaposlenim, ki so oziroma bodo v letu 2017 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZUPPJS17, s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev izdal sklep o prenehanju delovnega razmerja, če se do takrat ne bodo upokojili. Zaposleni, ki so oziroma bodo izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017 v skladu z 9. členom ZUPPJS17, so bili o tem že obveščeni z dopisom, v katerem je navedeno, da jim delovno razmerje preneha s sklepom, ki bo izdan s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi pogojev, če se do takrat ne bodo upokojili, in tudi, da so v tem primeru upravičeni le do dveh odpravnin.

ZUPPJS17 v 12. členu določa, da se dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, ki sta ga v skladu s 188. ali 246. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R) ali 11. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) sklenila delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa, v primerih, ko delodajalec niti do izteka dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja iz objektivnih razlogov ne more organizirati delovnega procesa, lahko podaljša, vendar najdalj do 31. 12.  2017.

Zanima vas, ali bo delodajalec podaljšal delovno razmerje javnim uslužbencem pod to točko (če obstajajo razlogi za nadaljevanje delovnega razmerja), kako in kdaj bodo vaši člani o tem obveščeni (zaradi pravočasnosti in koriščenja letnih dopustov) in ali mora vaš član podati posebno prošnjo, če bi želel nadaljevati z delom ali pa mu bo delodajalec sam ponudil nadaljevanje delovnega razmerja in bo potreboval le soglasje javnega uslužbenca. Navajate tudi, da je vaše mnenje, da nadaljevanje delovnega razmerja na podlagi posebnega dogovora iz te točke izpolnjuje tudi elemente delovnega razmerja za določen čas, zato želite obenem opozoriti tudi na 21. člen Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16 in 22/16), ki določa, da mora delodajalec policista obvestiti o namenu podaljšanja ali nepodaljšanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas najmanj tri mesece pred potekom pogodbe o zaposlitvi.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da bo delodajalec, če s predpisom ne bo določeno drugače, ravnal v skladu z 12. členom ZUPPJS17. V skladu z navedenim bo vsem zaposlenim, ki imajo sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, delovno razmerje prenehalo v skladu s sklenjenim dogovorom, tj. najkasneje 31. 12. 2017. Zaposleni oziroma NOE GPU ali PU, ki so podali predlog za podaljšanje dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja dlje kot do 31. 12. 2017, so bili o tem pisno obveščeni. Poleg tega delodajalec obvesti NOE GPU ali PU, v kateri je zaposlen javni uslužbenec, ki mu delovno razmerje preneha na podlagi sklenjenega dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja, tudi o prenehanju delovnega razmerja.

Z mnenjem, da nadaljevanje delovnega razmerja na podlagi posebnega dogovora izpolnjuje tudi elemente delovnega razmerja sklenjenega za določen čas, se ne strinjamo, saj imajo vsi zaposleni, ki imajo sklenjen dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja, sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, kar izhaja tudi iz njihovih pogodb o zaposlitvi. Poleg tega je s predpisi določeno, kdaj se lahko z javnim uslužbencem sklene delovno razmerje za določen čas, pri čemer v konkretnem primeru ti zakonski pogoji niso izpolnjeni.

Kot ste navedli že sami je v okviru pogajanj za opravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest vladna pogajalska komisija podala predlog Zakona o posebnostih delovno pravne ureditve v javnem sektorju, ki bi urejal tudi zgoraj navedeno področje. V okviru pogajanj sta obe sindikalni pogajalski skupini izrazili stališče, da želita odpravo ukrepov na področju stroškov dela v letu 2018 v celoti, ker ni več razlogov za njihovo ohranjanje. Prav tako nista soglašali z vsebino predloga zakona, ki bi urejal nekatere posebnosti delovnopravne ureditve v javnem sektorju, saj menita, da nekatere predlagane določbe sploh niso sprejemljive, druge pa bi morale biti zajete v drugih predpisih oziroma kolektivnih pogodbah.

Glede na navedeno po vsej verjetnosti vsebina, ki je predmet tega dopisa, za leto 2018 ne bo urejena s predpisi na drugačen način. Če bo kljub vsemu sprejet predpis z omenjeno vsebino, bomo o ukrepih delodajalca nemudoma obvestili vse zaposlene.

S spoštovanjem,

                                                         Po pooblastilu:

                                                         Simona Sihur

                                                         vodja Službe za varnost in zdravje pri delu

                                                         sekretarka