Nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja – obvestilo

Obveščamo vas, da je Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrila spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki se bo pričel uporabljati s 1.1.2018.

Pokojninski načrt je spremenjen izključno zaradi protestov sindikatov, ki zastopamo zavarovance vključene v sklad obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja (SODPZ). Slednji je bil sprejet po dolgotrajnih in mučnih pogajanjih ter kljub odločnemu nasprotovanju predstavnikov delodajalcev, ki so kategorično zavračali kakršen koli dvig prispevne stopnje.

V nadaljevanju povzemamo bistvene novosti, ki jih s 1.1.2018 prinaša spremenjen pokojninski načrt:

  1. Prispevna stopnja:

Skladno s pokojninskim načrtom bo v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019 veljala diferencirana prispevna stopnja. Za zavarovance, ki se jim je v obdobju do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem, bo prispevna stopnja še naprej znašala 8 %. Za zavarovance, ki se jim v obdobju do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem, pa bo prispevna stopnja znašala:

  • na delovnem mestu iz 1. in 2. skupine (12/14, 12/15): 8,2 %;
  • na delovnem mestu iz 3. skupine (12/16): 8,4 % (policisti, ki so bili že do zdaj vključeni v poklicno zavarovanje in niso imeli »benifikacije«); na delovnem mestu iz 4. in 5. skupine (12/17, 12/18): 8,8 %;

Določba razmejuje med tistimi, ki so imeli še zavarovalno dobo s povečanjem in tistimi, ki so bili vključeni v obvezno dodatno poklicno zavarovanje po 31.12.2000 in obenem ločuje prispevke po težavnostni stopnji delovnih mest, saj so tudi pogoji za poklicno upokojitev glede na starost pri teh skupinah različni. Predstavniki PSS smo na razmejitev med tiste z zavarovalno dobo s povečanjem in tiste, ki so izrecno vključeni po 31.12.2000 podali pripombe, da gre lahko v tem primeru celo za posredno diskriminacijo. Vladna stran je bila mnenja, da to ne bi smelo biti sporno in da predlog sledi cilju, da se s tem zagotavlja dolgoročno stabilnost pravice do poklicne pokojnine za mlajše, saj je glede na izračune za tiste, ki so imeli zavarovalno dobo s povečanjem, na računih dovolj sredstev za polni učinek pravic.

  1. Znižanje vstopnih stroškov in provizije za upravljanje:

Vstopni stroški, ki se obračunajo zavarovancu se znižajo iz 2.30 % na 2,00 %.

Upravljavska provizija se znižuje iz sedanjega 1% na 0,88 % in kasneje glede na višino čistih sredstev v skladu postopoma do 0,75%. Nižji vstopni stroški in provizije pričnejo veljati s 1.2.2018.

V tem primeru ta določba realno predstavlja povišanje sredstev za vse zavarovance, kajti manjši vstopni strošek in manjša upravljavska provizija pomenita, da se sredstva na računu slehernega zavarovanca iz tega naslova povečajo.

  1. Spremenjena prehodna določba vrnitve na stopnjo 9.25%:

Kljub nasprotovanju sindikatov je z zadnjimi spremembami in dopolnitvami določen zamik vrnitve prispevne stopnje na stopnjo 9,25% iz  31.12.2018 na 30.6.2019. MDDSZ je sicer predlagal zamik na 31.12.2019. Podariti pa je potrebno, da nobena določba ni dokončna, saj lahko glede na sedanjo zakonsko ureditev, do sprememb pokojninskega načrta pride tudi, če ni doseženega soglasja socialnih partnerjev. 

  1. Dolžnost delodajalca:

Skladno s tretjim odstavkom 74. člena pokojninskega načrta je podatke o pravilni prispevni stopnji dolžan upravljavcu zagotoviti zavezanec za plačilo prispevkov (delodajalec), in sicer tako, da na obračunu prispevkov za poklicno zavarovanje za vsakega zavarovanca navede ustrezno prispevno stopnjo. Nova prispevna stopnja se začne uporabljati pri obračunu in plačilu prispevka za mesec januar 2018, torej za vsa plačila od meseca februarja 2018 dalje.

Spremenjen pokojninski načrt je objavljen tudi na spletni strani Kapitalske družbe, na povezavi TUKAJ , kjer si ga lahko tudi v celoti ogledate.  

V PSS z navedeno spremembo nismo zadovoljni, saj menimo, da bi se morala prispevna stopnja zvišati za prav vse zavarovance v poklicnem zavarovanju oziroma vsem policistom. Prepričani smo, da bi moral imeti vsak policist, ki bi bil vključen v poklicno zavarovanje 30 let, toliko sredstev v skladu poklicnega zavarovanja, da bi mu zagotavljala tudi izplačilo starostne pokojnine v višini za 40 let pokojninske dobe (kot je bilo pred 1.1.2001; trenutno pa imajo dovolj teh sredstev le policisti, ki se upokojujejo v prehodnem obdobju), zato smo na navedena pričakovanja opozorili tudi 21.12.2017, ko smo Vladi RS poslali naše stavkovne zahteve. 

S spoštovanjem!

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK