Sklepi o izplačilu nadur – neizvršena plačila za presežne ure v referenčnih obdobjih po 3.5.2013 – nujno obvestilo

Spoštovani,

z obvestilom PSS št. 6-4-2016, z dne 22.8.2016  smo vas obveščali o izdaji enostranskih Sklepov delodajalca (policija)  o priznanju nadur v posameznih referenčnih obdobjih po 3.5.2013, na podlagi določb 15. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, Policijo in PSS in na podlagi določb KPP, ki je to pravico kasneje dodatno opredelila.

Na področju problematike presežnih ur v referenčnih obdobjih je v sodnih sporih sodišče sledilo stališčem PSS, o čemer smo vas seznanili z obvestili PSS št. 6-4/2017, z dne 20.1.2017 (sodba Višjega sodišča) in PSS št. 6-2/2017-18, z dne 15.5.2017  (sodba Vrhovnega sodišča).

S strani nekaterih članov Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo bili v obveščeni, da jim delodajalec, na podlagi izdanih Sklepov, ki so postali pravnomočni že v mesecu januarju 2017, še vedno ni izplačal dolgovanih zneskov.

Po predhodnem individualnem posvetovanju smo člane, preko specializirane zavarovalne družbe ARAG, napotili do pooblaščenih odvetnikov, kjer so uveljavili pravico članov PSS do brezplačne pravne pomoči. 

V teh dneh smo bili s strani pooblaščene odvetniške pisarne obveščeni, da jim je MNZ obljubil, da bodo izplačila na podlagi izdanih sklepov izvedena pri plači za mesec oktober (3.11.2017). Če izplačil pri omenjeni plači ne bo, bodo zoper delodajalca sproženi postopki izvršbe. 

Kljub temu, da pri pregledu posameznih sklepov nismo zaznali nepravilnosti, pa naj vsak posameznik, prejemnik sklepa, preveri ali število ur in plačanih dodatkov, navedenih v sklepih, dejansko drži. Zaposleni, ki v predmetni zadevi, za obdobje pred 3.5.2013, niso vlagali individualnih tožb, bodo sklepe za obdobje pred 3.5.2013, upoštevaje zastaralne roke, sklep VSRS in sodbo VDSS v kolektivnem delovnem sporu, ki ga je vodil PSS, še prejeli. 

ZA PREVERJANJE PRAVILNOSTI SKLEPOV za plačila presežnih ur po 3.5.2013, vas ponovno seznanjamo z bistvenimi deli pravnomočne sodbe:  

  • Delodajelc je kršil KPP, Stavkovni sporazum 2013 in Dogovor št. 007-371/2014/9, z dne 2.6.2014;
  • Stavkovni sporazum med Vlado RS, Policijo in PSS (2013) ima v 15. točki naravo kolektivne pogodbe; 
  • Od 4.5.2013 dalje mora delodajalec ob zaključku vsakega ref. obdobja, če policist ni dal pisno soglasje za prenos presežka, obračunati presežek ur kot nadure (130% bruto urne postavke; to pomeni, da prenosi presežkov brez pisnega soglasja niso dopustni in morajo biti izplačani!);
  • Delodajalec mora z 31.12.2013 zaključiti vsa ref. obdobja in začeti s 1.1.2014 ure šteti z 0 (nič);
  • Iz predhodnih dveh alinej torej izhaja, da mora delodajalec od 4.5.2013 dalje, ob zaključkih ref. obdobij (3.9. oz. 3.11. ter 31.12.2013) vse presežke na te datume obračunati in izplačati kot nadure v višini 130% bruto urne postavke, s 1.1.2014 pa ure začne šteti z 0, vse presežke ob zaključkih ref. obdobij pa obračunava in izplačuje kot nadure (ob upoštevanju z Aneksom št. 2 dopustnih prenosov presežkov in manjkov, od 7.6.2014 dalje);
  • Prenos manjkov iz enega v drugo ref. obdobje je dopusten šele od 7.6.2014, ko je Aneks št. 2 h KPP to izrecno dovolil in le v mejah in pod pogoji, kot Aneks izrecno dovoljuje (16/11 člen KPP);

Ker so bila v letu 2015, zaradi nepravilne kompenzacije nadur, tudi nepravilno obračunana in izvedena nekatera izplačila, je za vse uslužbence, ki ste ali še boste  sklepe za obdobje po 3.5.2013 prejeli pomembno, da preverite ali vam je delodajalec izplačal nadure skladno s sodbo ter  navedenimi termini in načini izplačila, kot so opredeljeni v 11. točki priložene sodbe:

  • za referenčno obdobje od 3.5.2013 do 3.9.2013 oziroma do 3.11.2013 (za tiste uslužbence, ki ste podali pisno soglasje za šestmesečna ref. obodbja);
  • za referenčno obdobje od 3.9.2013 in od 3.11.2013 (za tiste uslužbence, ki ste podali pisno soglasje za šestmesečna ref. obodbja) do 31.12.2013 za vse;
  • za vsa referenčna obdobja od 1.1.2014 naprej.

Ker v PSS ne razpolagamo z dejansko opravljenimi urami in stanjem ur posameznih uslužbencev po 3.5.2013, ima vsak posameznik pravico do vpogleda in izpisa svojih opravljenih ur v posameznem referenčnem obdobju, da lahko kadarkoli preveri izvrševanje pravic.

Članom PSS, ki bodo na podlagi pridobljenih podatkov zaznali, da jim plačilo ni bilo izvedeno pravilno zato predlagamo, da se z vso potrebno dokumentacijo in dokazlili o nepravilnem obračunu obrnejo na PSS (info@pss-slo.org) zaradi ustrezne nadaljnje napotitve glede podaje pritožbe na Sklep.

Posebej opozarjamo na dejstvo, da navedeno velja tudi za strokovno tehnične delavce, ki imajo neenakomerno razporejen delovni čas in za katere veljajo določbe 6 – mesečnega referenčnega obdobja iz ZDR-1 oziroma Uredbe o delovnem času v organih državne uprave. Pri viških ob posameznem referenčnem obdobju se od 9.8.2013 naprej uporabljajo določbe 15. točke Stavkovnega sporazuma. V primeru, da delavec ni podal pisnega soglasja za prenos eventuelnih presežnih ur ob koncu posameznih referenčnih obdobij, jim pripada plačilo celotnih nadur v višini 130% bruto urne postavke.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK