NOV USPEH PSS DOSEŽEN S SPREMEMBO UREDBE O DELOVNEM ČASU V ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE!

Seznanjamo vas, da je bila dne 21.7.2017 v Uradnem listu RS, št. 40/2017, objavljena Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (v nadaljevanju: Uredba). S predmetno Uredbo se spreminjajo določila 23. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave (Ur.l.RS, št.115/07, 122/07-popr. in 28/16), ki ureja priznavanje opravljenih ur za službeno pot. Nova ureditev začne veljati in se uporabljati s 5.8.2017. 

PSS je na nepravilnosti pri priznavanju števila opravljenih ur za službeno pot vseskozi intenzivno opozarjal delodajalca, sklicujoč se na določila Direktive 2003/88/ES, ki opredeljujejo efektivni delovni čas ter na sodno prakso sodišč EU. Ker delodajalec kljub opozorilom dejstev, ki jih je izpostavljal PSS, ni upošteval, je PSS zoper državo vložil tudi tožbo, s katero je izpodbijal zakonitost predmetne Uredbe.

V vmesnem času smo s strani Ministrstva za javno upravo prejeli dva osnutka predloga sprememb predmetne uredbe, na katere smo podali obsežnejše pripombe in opozorili na sodno prakso sodišča EU, pri čemer moramo poudariti, da je bila v končnem besedilu upoštevana večina pripomb, ki jih je na predlog spremembe predmetne Uredbe podal PSS.

Bistvene novosti spremenjene Uredbe: 

Bistvena novost spremenjene ureditve je črtanje določila, da se v primeru službene poti  lahko javnemu uslužbencu priznana največ 10 ur dnevne prisotnosti na delu. Do sedaj veljavni prvi odstavek 23. člena Uredbe o delovnem času v organih državne uprave je namreč določal, da se v primeru službene poti javnemu uslužbencu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in dejansko opravljanje dela, vendar ne več kot 10 ur dnevno, razen v primerih, ko je dejansko opravljanje dela trajalo več kot 10 ur, o čemer odloča oseba, ki je javnega uslužbenca napotila na službeno pot.

Skladno s spremenjeno ureditvijo se sedaj javnemu uslužbencu prizna toliko ur prisotnosti na delu, kolikor sta trajala pot in dejansko opravljanje dela, brez omejitve največ 10 ur dnevno. Navedeno pomeni, da se bo javnemu uslužbencu, ki bo napoten na službeno pot, v primeru enodnevnih poti priznalo toliko ur prisotnosti na delu, kolikor je trajala pot in dejansko opravljanje dela, v primeru več dnevnih službenih poti, ko se delo opravlja v istem kraju, pa se bo javnemu uslužbencu za t.i. vmesne dni, priznalo toliko ur prisotnosti, koliko je trajalo dejansko opravljanje dela.

Prav tako se spreminja določilo drugega odstavka 23. člena Uredbe, ki ureja priznavanje ur prisotnosti na delu v primeru službenih poti na soboto, nedeljo, na praznik v Republiki Sloveniji, ki je dela prost dan ali na drug, z zakonom določen dela prost dan, ko je delavec na službeni poti in dela dejansko na ta dan ne opravlja, katerih priznavanje se zagotavlja v skladu načelom ekonomičnosti. Po dosedanji ureditvi se je javnemu uslužbencu v navedenih primerih priznalo toliko ur, kolikor je trajala pot,  vendar ne več kot 8 ur dnevno. S sprejetimi spremembami se črta zgornja meja 8 ur, in se tako javnemu uslužbencu prizna toliko ur, kolikor je trajala pot. 

Spreminja se tudi določilo tretjega odstavka 23. člena Uredbe, ki določa obveznost zagotovitve dnevnega in tedenskega počitka po opravljeni službeni poti, in sicer se mora dnevni počitek zagotoviti po opravljeni poti (in ne šele naslednji dan, kot je veljajo do sedaj), tedenski počitek pa je potrebno zagotoviti javnemu uslužbencu najkasneje v naslednjem tednu, skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

V PSS ocenjujemo, da smo s tem uspeli ugodno rešiti še eno v vrsti anomalij na področju delovnega časa, ki zadevajo vse javne uslužbence v MNZ, IRSNZ in Policiji.

S spoštovanjem, 

 

Andrej Kocbek

PODPREDSEDNIK