KRŠITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA POLICISTE IN STAVKOVNEGA SPORAZUMA 2013 – SODBA VRHOVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE

Spoštovani,

dne 20.1.2017 smo vas z obvestilom št. 6 -4/2017 -17  obvestili o odločitvi Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki se poleg določil Kolektivne pogodbe za policiste (v nadaljevanju: KPP) nanaša še na 15. točko Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in PSS iz leta 2013. V sodbi je sodišče pritrdilo navedbam PSS, zaradi česar je policistom priznana pravica, da se jim obračunajo in izplačajo viški ur v posameznih  referenčnih obdobjih od 3.5.2013 naprej po 130% (razen v primeru podanega soglasja policista v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja). Na navedeno sodbo je delodajalec vložil izredno pravno sredstvo pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.    

V zvezi s tem vas obveščamo, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: VSRS) predlog za revizijo tožene stranke (RS, MNZ, Policije) zavrnilo in tako potrdilo že omenjeno drugostopenjsko sodbo. S tem je v celoti pritrdilo stališčem PSS  glede razumevanja zakonodaje, določb KPP in sodne prakse (tako sodišč v RS kot na sodišča EU) v zvezi odrejanja, evidentiranja in višine plačila za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času. 

VSRS je nesporno ugotovilo, da je delodajalec kršil določbe KPP in Stavkovnega sporazuma 2013 in s tem pritrdilo stališču, da:

  • enostranska kompenzacija nadur brez soglasja zaposlenega ni dopustna;
  • je presežke (nadure) ob zaključku referenčnega obdobja potrebno policistom plačati kot nadure, kompenzirati pa jih je dopustno šele od uveljavitve Stavkovnega sporazuma 2013, vendar le v primeru pridobljenega soglasja policista za kompenzacijo;
  • je prenos primanjkljajev posameznega referenčnega obdobja v drugo ref. obdobje mogoč šele od 7.6.2014 (uveljavitev Aneksa št. 2 h KPP) vendar zgolj v mejah izrecno določenega s KPP.
  • gre ustvarjen primankljaj ur v določenem referenčnem obdobju izključno v breme delodajalca, ker ni ravnal v skladu z zakonom in določbami kolektivne pogodbe. 

Predmetna sodba, zaradi spremenjene sodne prakse, predstavlja širši pomen za pravice vseh delavcev, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Sodišče je namreč upoštevalo sodno prakso sodišča EU, na katero smo se sklicevali in s tem jasno zavzelo stališče, da enostranska kompenzacija nadurnega dela s strani delodajalca, skladno z ZDR-1, ni dovoljena.

V zvezi z navedenim bomo delodajalca pozvali, da glede na pravnomočno sodbo, sedaj potrjeno tudi s strani VSRS, vsem zaposlenim poplača nadure kot sledi iz predmetne sodbe. V kolikor so nadrejeni policistom v zadnjih letih enostransko kompenzirali nadure (brez pridobljenega soglasja) in so policisti zato prejeli le 30% dodatek, ne pa izplačane celotne nadure v višini 130%, policistom pripada še plačilo razlike v višini 100 % ure, v breme delodajalca.

S spoštovanjem, 

Radivoj Uroševič

PREDSEDNIK

PRILOGI: