Zaradi aktivnosti PSS do poplačil nadur tudi drugi zaposleni v policiji!

Obveščali smo vas že, da je med Državnim pravobranilstvom RS in odvetniško pisarno, ki zastopa članice in člane PSS, prišlo do dogovora, da se v preko tisoč primerih, ko se je v letih 2013 in 2014 na poziv PSS vložilo zahtevke do delodajalca, poravnajo.

V teh primerih bo članom PSS izplačano nadurno delo iz referenčnih obdobjih od 1.1.2008 do 3.5.2013. K temu so pripeljale odločitve pristojnega sodišča, ki so šle v korist članicam in članom PSS. Ne glede na to pa se poravnave ne bodo sklepale za nekaj sto tožnikov, za katere še potekajo postopki pred sodiščem zaradi plačila »nekompenziranih« ur v  vtoževanem obdobju, saj do dogovora o poravnavi med DPRS in odvetniško pisarno ni prišlo. Navedene tožbe bodo predmet odločitve sodišča.

Zaposleni v Policiji ste bili v teh dneh obveščeni, da bodo razlike v plači izplačane tudi zaposlenim, ki niso vlagali tožb ali zahtevkov za izplačilo. Zaradi več vprašanj članic in članov PSS podajamo podrobnejša pojasnila, kako je do te odločitve prišlo:

  1. PSS je s precedenčnim postopkom v sodbi Butul, ki sicer ni  uporaben prav v vseh primerih obračuna nadur, nedvoumno dokazal, da se določbe glede upoštevanja in spoštovanja takratnih 6-mesečnih referenčnih obdobij dela v neenakomernem delovnem času (po ZDR in ZDR-1) niso spoštovala in je s tem delodajalec policistom za viške ur posameznega referenčnega obdobja dolžan plačati delo preko polnega delovnega časa.
  1. Dne 4.8.2015 je delodajalec z dopisom št. 100-563/2015/1 pripoznal dolg policistom po pozivu PSS št. 6-4/2015 – 76 z dne 15.6.2015 in nato s sklepi z dne 4.12.2015 opravil plačilo nadurnega dela. Po mnenju PSS  in odvetniške družbe pa je delodajalec pripravil nepravilen obračun in izplačal premalo glede na zakonske določbe in sodno prakso. Na navedeno je PSS opozoril z dopisom z dne 26.12.2016 in pozval tožnike (članice in člane PSS) na ponovno pridobitev podatkov zaradi ugotovitve dejanskega stanja ur, na podlagi katerih so se trditve tudi dokazale.
  1. Ker je delodajalec z dopisom iz prejšnje točke pripoznal dolg, je bil prekinjen zastaralni rok, s tem pa je nastal dolg tudi do vseh ostalih zaposlenih v Policiji, ki jim nadurno delo ali razlike niso bile obračunane. Zato se je delodajalec odločil, da bo obračunal razlike v plači in poračun opravil še vsem ostalim zaposlenim v Policiji (ne od leta 2008 naprej, ampak glede na zastaralni rok od 1.7.2010 naprej).

Ob tem PSS dodatno opozarja na odločitev delovnega sodišča, da je naložilo delodajalcu naložilo, da se vsem članom PSS, ki niso vložili tožb, za obračun in plačilo upošteva referenčna obdobja (od 1.1.2010 do 30.6.2010, od 1.7.2010 do 31.12.2010, od 1.1.2011 do 30.6.2011, od 1.7.2011 do 31.12.2011 od 1.1.2012 do 30.6.2012, od 1.7.2012 do 31.12.2012 in od 1.1.2013 do 3.5.2013) tako da nekompenzirane ure plača po 130% oziroma v kolikor je plačal samo 30% še 100% ure. Sodba še ni pravnomočna, ker je R Slovenija vložila pritožbo na Višje socialno in delovno sodišče (priloga sodba prve stopnje).

Poleg tega obveščamo, da  je bila izdana tudi sodba Višjega delovnega sodišča v Ljubljani v Kolektivnem delovnem sporu, ki se poleg KPP nanaša še na 15. točko Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in PSS iz 2013. Tudi v tej odločitvi so bile potrjene navedbe PSS in zato je policistom priznana pravica, da se obračunajo in izplačajo dalje viški ur v posameznih  referenčnih obdobjih od 3.5.2013  po 130% (razen v primeru podanega soglasja policista v 10 dneh po poteku referenčnega obdobja). Prav tako je bilo potrjeno stališče PSS, da se minusov ni smelo prenašati v nova referenčna obdobja – razen kasneje po uveljavitvi Aneksa št. 2 h KPP. Sodba je pravnomočna, vendar je R Slovenija podala revizijo na Vrhovno sodišče (čakamo še na potrditev sodbe, zato o vas o tem do zdaj nismo obveščali).

Na podlagi navedenih okoliščin lahko ugotovimo, da so izključno aktivnosti PSS pri varovanju pravic iz delovnega razmerja članic in članov sindikata prinesle korist tudi drugim zaposlenim v Policiji. Posebej pozdravljamo tudi odločitev delodajalca, da bo sledil nastalim obveznostim in bo na podlagi prizadevanj PSS pravičen do vseh zaposlenih v Policiji. 

V naše zadovoljstvo je, da smo omogočili pravično plačilo za delo vsem zaposlenim v Policiji, saj nam takšne potrditve kažejo, da smo na pravi poti, nas spodbujajo in motivirajo pri sindikalnem delu. Zato bomo s takšnim aktivnim sindikalnim delom, kljub velikim vložkom nadaljevali tudi v prihodnje.

S spoštovanjem, 

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK

PRILOGE: