Vročevanje sklepov o izplačilu nadur (presežnih ur) v referenčnih obdobjih po 3.5.2013 – pomembno obvestilo

Spoštovani,

s strani nekaterih članov Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS) smo bili v teh dneh obveščeni, da jim je delodajalec v obliki Sklepov, enostransko priznal in dal v izplačilo opravljene nadure v posameznih referenčnih obdobjih po 3.5.2013, ko je na podlagi določb 15. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, Policijo in PSS (2013) (Priloga 1) pričelo veljati novo pravilo glede obračuna nadur v referenčnih obdobjih. Istočasno se je na podlagi istega sporazuma uveljavilo tudi pravilo o možnem pisnem dogovoru med uslužbencem in delodajelcem za kompenzacijo teh nadur. Takšen dogovor mora biti sklenjen v 10 dneh po koncu referenčnega obdobja, ure pa morajo biti kompenzirane najkasneje v dveh mesecih po zaključku zadnjega referenčnega obdobja. Navedene določbe so bile v letu 2014 prenesene tudi v Kolektivno pogodbo za policiste (v nadaljevanju: KPP), ki tako predstavlja novo (dodatno) pravno podlago v predmetni zadevi. V navedenih Sklepih se sicer delodajlec sklicuje tudi na druge določbe Kolektivne pogodbe za policiste o dovoljenem prenosu minusa ur in pa povsem neutemeljeno tudi na sodbo Vrhovnega sodišča v primeru »Butul«, ki na pravno podlago po uveljavitvi Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, Policijo in PSS (2013) in po sprejemu KPP, ne vpliva.

V PSS  smo na pravice, ki izhajajo iz KPP in iz Stavkovnega sporazuma med Vlado RS, Policijo in PSS (2013) delodajalca ves čas opozarjali in zahtevali njihovo dosledno izvrševanje. Naše zahteve in opozorila so se vrstile že od septembra 2013 naprej, vendar smo bili kljub vrsti sestankov in nešteto  opozorilih na to temo, zaradi popolne ignorance in arogance delodajlca ponovno prisiljeni pravico iskati na sodišču. Na pristojno sodišče smo vložili Kolektivni delovni spor. Delovno in socialno sodišče je s sodbo in sklepom pod opr. št. X Pd 1083/2014 (I. stopnja), z dne 26.11.2015, pritrdilo stališčem PSS (Priloga 2). Posebej povdarjamo, da navedena sodba še ni pravnomočna, zato vas z vsebino slednje pred tem nismo seznanjali (obe stranki v postopku sta se na sodbo pritožili, čaka se odločitev Višjega sodišča).

Ne glede na navedeno, pa vas glede na dejstvo, da je delodajalec še pred odločitvijo višjega sodišča pričel izdajati individualne sklepe, seznanjamo z bistvenimi deli navedene sodbe:

  • Delodajelc je kršil KPP, Stavkovni sporazum 2013 in Dogovor št. 007-371/2014/9, z dne 2.6.2014;
  • Stavkovni sporazum med Vlado RS, Policijo in PSS (2013) ima v 15. točki naravo kolektivne pogodbe;
  • Od 4.5.2013 dalje mora delodajalec ob zaključku vsakega ref. obdobja, če policist ni dal pisno soglasje za prenos presežka, obračunati presežek kot nadure 130% (to pomeni, da prenosi presežkov brez pisnega soglasja niso dopustni in morajo biti izplačani!);
  • Delodajalec mora z 31.12.2013 zaključiti vsa ref. obdobja in začeti s 1.1.2014 ure šteti z 0 (nič);
  • Iz predhodnih dveh alinej torej izhaja, da mora delodajalec od 4.5.2013 dalje, ob zaključkih ref. obdobij (3.9. oz. 3.11. ter 31.12.2013) vse presežke na te datume obračunati in izplačati kot nadure 130%, s 1.1.2014 pa ure začne šteti z 0, vse presežke ob zaključkih ref. obdobij pa obračunava in izplačuje kot nadure (ob upoštevanju z Aneksom št. 2 dopustnih prenosov presežkov in mankov, od 7.6.2014 dalje);
  • Prenos manjkov iz enega v drugo ref. obdobje je dopusten šele od 7.6.2014, ko je Aneks št. 2 h KPP to izrecno dovolil in le v mejah, kot Aneks izrecno dovoljuje (16/11 člen KPP);
  • Stališča iz sodbe Butul se ne morejo neposredno uporabiti za ta primer, saj gre za drugo sporno obdobje, zlasti pa je po obdobju, zajetem v sodbi Butul, prišlo do sklenitve Stavkovnega sporazuma (2013) in Aneksa št. 2 h KPP (2014), ki dajeta povsem novo pravno podlago, ko sicer prenose viškov in manjkov dopuščata, a le izjemoma in omejeno.

Delodajalec je tako ponovno, še v času aktualnega spora na sodišču, povsem enako kot za sporna referenčna obdobja pred 3.5.2013, pričel z izdajanjem Sklepov in ponovno priznal svoje napake ter uslužbencem plačal nadure v posameznih referenčnih obdobjih še od 3.5.2013 naprej, vse do konca leta 2015!

Takšno ravnanje delodajalca v PSS pozdravljamo, vendar pa istočasno opozarjamo na slabe izkušnje enostranskih poplačil v letu 2015, ki ni bilo skladno s sodno prakso, zaradi česar so bili uslužbenci prikrajšani za del nadur. Navedena oškodovanja so zato še naprej predmet sodnih sporov, oziroma poskusa sklenitve primerne izvensodne poravnave.

Ker so bila v letu 2015, zaradi nepravilne kompenzacije nadur, tudi nepravilno obračunana in izvedena nekatera izplačila, je za vse uslužbence, ki boste sklepe prejeli pomembno, da preverite ali vam je delodajalec izplačal nadure skladno s priloženo sodbo ter  navedenimi termini in načini izplačila, kot so opredeljeni v 11. točki priložene sodbe:

  • za referenčno obdobje od 3.5.2013 do 3.9.2013 oziroma do 3.11.2013 (za tiste uslužbence, ki ste podali pisno soglasje za šestmesečna ref. obodbja);
  • za referenčno obdobje od 3.9.2013 in od 3.11.2013 (za tiste uslužbence, ki ste podali pisno soglasje za šestmesečna ref. obodbja) do 31.12.2013 za vse;
  • za vsa referenčna obdobja od 1.1.2014 naprej.

Ker v PSS ne razpolagamo z dejansko opravljenimi urami in stanjem ur posameznih uslužbencev po 3.5.2013, ima vsak posameznik pravico do vpogleda in izpisa svojih opravljenih ur v posameznem referenčnem obdobju, da lahko kadarkoli preveri izvrševanje pravic.

Članom PSS, ki bodo na podlagi pridobljenih podatkov zaznali, da jim plačilo ni bilo izvedeno pravilno zato predlagamo, da se z vso potrebno dokumentacijo in dokazlili o nepravilnem obračunu obrnejo na PSS (info@pss-slo.org) zaradi ustrezne podaje pritožbe na Sklep.

Posebej opozarjamo na dejstvo, da navedeno velja tudi za strokovno tehnične delavce, ki imajo neenakomerno razporejen delovni čas in za katere veljajo določbe 6 – mesečnega referenčnega obdobja iz ZDR-1 oziroma Uredbe o delovnem času v organih državne uprave. Pri viških ob posameznem referenčnem obdobju se od 9.8.2013 naprej uporabljajo določbe 15. točke Stavkovnega sporazuma in v primeru, da niso podali pisnega soglasja ob eventualnem višku ob koncu posameznih referenčni obdobij, jim pripada plačilo celotnih nadur po 130%.

Po pravnomočni odločitvi Višjega delovnega in socialnega sodišča, bo v primeru nespoštovanja sodbe s strani delodajalca, vsak član PSS lahko pravico in razliko v plačilu brezplačno uveljavljal v individualnem delovnem sporu preko specializirane zavarovalne družbe ARAG.

S spoštovanjem,

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK
 

PRILOGE: