Uveljavljanje izplačila 20 % pokojnine – obvestilo

Spoštovani,

v začetku tega meseca smo bili seznanjeni, da je nekaj članov PSS in drugih zaposlenih, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev na podlagi 399. člena ZPIZ-2, v preteklem obdobju na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ) vložilo zahteve za izplačevanje 20 % pokojnine. ZPIZ je do zdaj v vseh primerih odločil negativno, vendar se je kljub temu nekaj posameznikov odločilo, da se pritoži in tako zadevo prepusti v odločanje pristojnemu sodišču. V tem mesecu je sodišče prve stopnje odločilo v prvi zadevi, na podlagi vloge in pritožbe iz leta 2014. Zadevo smo posredovali v preučitev pogodbenemu odvetniku PSS, ki je potrdil, da obstaja možnost, da bi sodbo lahko potrdilo tudi sodišče druge stopnje.

Dejstvo je, da sodišče prve stopnje v sodbi drugače razlaga določbe zakona kot jih razlaga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je kot predlagatelj zakona vseskozi navajalo, da gre pravica do izplačevanja 20 % pokojnine le zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev iz 27. člena ZPIZ-2 in nadaljujejo z delom. Čeprav vnaprej ni mogoče napovedati, kako se bo ta sodna zadeva zaključila, pa je smiselno te pravice zavarovati.

Zaradi spremenjenih določb in novega 39.a člena ZPIZ-2 pa bo najverjetneje treba za vloge, ki so bile podane od 1.1.2016 naprej, ne glede na navedeno sodbo ponovno preveriti na pristojnem sodišču v novem vzorčnem sodnem postopku.

Člani sindikata smo pravno zavarovani pri zavarovalnici ARAG, zato smo upravičeni do brezplačnega svetovanja in pravnega zastopanja v primeru delovnih in socialnih sporov. Zato vas ponovno pozivamo, da se v takih in podobnih primerih kot upravičenci pravočasno obrnete na družbo ARAG in se dogovorite za brezplačno svetovanje ali po potrebi tudi za pravno pomoč. Prosimo, da nas v takih primerih obveščate (informativno) preko vašega sindikalnega zaupnika oziroma vodstva OPS, da se PSS po potrebi lahko dodatno in pravočasno vključi v reševanje zadeve. Vseh težav ali problemov pri varovanju pravic iz delovnega razmerja ali socialnih pravic namreč ni mogoče vnaprej predvideti. Če do njih pride, se bistveno učinkoviteje rešujejo, če o njih pravočasno seznanjate tudi PSS.

Kljub dejstvu, da navedena sodba še ni pravnomočna, članice in člane PSS, ki izpolnjujete pogoje za upokojitev po določbi 399. člena ZPIZ-2, pozivamo, da vložite zahtevek za izplačilo 20 % pokojnine. Ob negativni odločitvi ZPIZ se na podlagi brezplačnega svetovanja iz zavarovanja ARAG v tem primeru obrnite preko e-pošte na odvetniško pisarno L.M.R. iz Ljubljane oz. neposredno na odvetnika Uroša Lebna ( uros.leben@lmr.si ), ki vam bo posredoval vzorec pritožbe in po potrebi pripravil tudi tožbo. Prav tako pozivamo članice in člane, ki so v preteklosti že vložili vlogo za izplačilo 20 % pokojnine in se na negativno odločitev ZPIZ niste pritožili, da se prav tako čim prej (zaradi rokov) preko e-pošte obrnete na odvetnika Uroša Lebna in mu posredujete v preučitev dokumentacijo. Prosimo, da zaradi naše evidence kopijo pošljete tudi na info@pss-slo.org.

V prilogi vam pošiljamo obrazec vloge (dopisan 399. člen), v katero izpolnite le osebne podatke (na začetku), podatke o osebnem bančnem računu (IV. točka), datum in podpis ter vlogo priporočeno pošljite na pristojni ZPIZ ali jo vložite osebno (izpolnjevanje drugih rubrik oziroma drugi podatki ne vplivajo na izpolnjevanja pogojev za upokojitev po določbah 399. člena ZPIZ-2). Od delodajalca (preko SD PU) lahko pridobite tudi dokazilo o pokojninski dobi (fotokopija delovne knjižice), potrdilo o benificirani dobi in potrdilo o pooblaščenosti (ki jih potrebujete tudi za vlogo pri ZPIZ za informativni izračun izpolnjevanja pogojev za upokojitev na podlagi določb 399. člena ZPIZ-2). Če teh dokumentov še nimate, kljub temu oddajte vlogo, nakar boste vlogo – sami ali na zahtevo ZPIZ, naknadno dopolnili.

S spoštovanjem,

Radivoj UROŠEVIČ

PREDSEDNIK

 

PRILOGE:

Comments

Comments are closed.

  1. Lp. Kustec Ignac, zaposlen na PP M. Sobota. Dne 23.2.2017 sem s strani ZPIZ prejel odločbo na pritožbo z dne 6.9.2016, katero sem podal za izplačilo 20% starostne pokojnine. Pritožbo so mi zavrnili. V pouku imam sedaj 30 dnevni rok z vložitvijo tožbe na delovnem sodišču. Zgoraj navedeni naslov naprošam, da mi poveste, kako sedaj naprej.

    Hv in še naprej z lepimi pozdravi.

  2. Spoštovani,

    Odgovor na vaše vprašanje vam je na maš elektronski naslov posredoval član izvršnega odbora PSS Franci Frantar.