Zaposlitev policistov NDM za nedoločen čas na območnih PP in napotitev na izobraževanje na višješolski študijski program policist

Dne, 14.9.2015 je v prostorih Generalne policijske uprave potekal seznanitveni sestanek o zaposlitvi policistov NDM, ki jim do konca letošnjega leta (nekaterim s 3.11., drugim z 31.12.2015) potečejo pogodbe za zaposlitev za določen čas, za nedoločen čas na območnih policijskih postajah in napotitvi na izobraževanje na višješolski študijski program policist.

Na sestanku je bilo predstavljeno, da bo 148 od 172 policistov NDM, ki bodo dobili pogodbe za nedoločen čas, napotenih na izobraževanje na višješolski študijski program policist. S šolanjem bodo pričeli 11.1.2016. V okviru kvote 148 delovnih mest bodo policisti razporejeni po posameznih enotah na PU CE, KP, LJ, MB, KR, MS, NM in CVZ UPS GPU.  To pomeni, da se bodo navedeni policisti zaposlili na neschengenskih delovnih mestih v notranjosti. Za popolnitev schengenskih delovnih mest (148) pa je delodajalec v mesecu juniju zaposlil novo generacijo kandidatov za policiste NDM.

Policijskim upravam je bilo s strani GPU naročeno, da na podlagi predlaganega števila delovnih mest po posameznih PU, na UOK MNZ sporočijo podatke o premestitvah zaposlenih. V PSS smo izpostavili dejstvo, da je na policijskih upravah več zaposlenih, ki že vrsto let prosijo za premestitve v enote bližje svojemu domu. Zato smo predlagali, da bi pri tej zadevi upoštevali tudi želje policistov na splošnih policijskih postajah, ki niso v kvoti schengenskega kadra, ki se premešča na policijske postaje s splošnim delovnim področjem (zajetih v kvoti 148) ter so v policiji zaposleni že dlje časa (tudi po 10 let in več).  Pojasnjeno nam je bilo, da so na to opozorili tudi policijske uprave, ki bodo pripravile sezname ljudi, ki jih bodo predlagali za premestitve. Z delodajalske strani je bilo povedano, da bodo skušali slediti željam zaposlenih, kjer bo to mogoče.

V okviru navedenega sestanka smo predstavnikom delodajalca izpostavili tudi aktualna vprašanja povezana z navedeno zadevo in sicer ali bo policistom NDM, ki ne bi želeli na šolanje oz. ne bodo želeli podpisali pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas (predvsem zaradi nadaljevanja dela v bolj oddaljenih PE od kraja bivanja), z iztekom obstoječe pogodbe prenehalo delovno razmerje ali jim bodo podaljšali pogodbe o zaposlitvi za določen čas na obstoječem delovnem mestu, ter kakšne posledice lahko doletijo tiste policiste, ki bodo pogodbe za nedoločen čas podpisali, pa šolanja ne bodo opravili v določenem roku oz. ga sploh ne bodo opravili? Na navedena vprašanja v okviru predstavitvenega sestanka nismo prejeli konkretnih odgovorov, slednje pričakujemo v naslednjih dneh.

V okviru predlaganega števila premestitev policistov (148) so na GPU upoštevali več kriterijev (obremenjenost, število KD, kadrovska zasedenost…) na podlagi katerih so zapisali in predlagali okvirna števila delovnih mest po posameznih policijskih upravah, kamor se bodo premeščali policisti. Seznama v katere enote na posameznih PU bodo policisti premeščeni, na GPU še nimajo, saj bodo pri teh upoštevali tudi predloge policijskih uprav, katerim je bilo naročeno, da sezname pošljejo na GPU do 16.9.2015. 

Omenjeni sestanek je bil zgolj predstavitvene narave, zato na njem reprezentativna sindikata nista podala nikakršnega soglasja. S strani delodajalca smo bili naprošeni, da jim pri omenjeni zadevi po svojim močeh pomagamo. Na sestanku smo bili posebej opozorjeni, da je predlog, ki so nam ga predstavili zgolj okviren in se lahko kasneje še spremeni oz. lahko pride do korekcij.  

Tekom današnjega dne smo na PSS prejeli več klicev in pisanj, ki se nanašajo na zaposlitve policistov NDM (ki jim do konca leta potečejo pogodbe za določen čas) za nedoločen čas in s tem predlaganimi premestitvami. Med policisti se pojavlja ogromno vprašanj,  ki so povezana z aktivnostmi, ki so jih na terenu pričeli izvajati na policijskih upravah. Na nekatera izpostavljena vprašanja, ki smo jih dobili iz terena smo skušali s strani delodajalca že na včerajšnjem sestanku dobiti bolj konkretne informacije in odgovore, vendar pa nam jih v danem trenutku še niso mogli podati, saj zadeve še niso obravnavali in sprejeli na kolegiju generalnega direktorja. Na sestanku smo se zato dogovorili, da nam bo pooblaščenec generalnega direktorja Policije za stike s sindikati poslal bistvene podatke o zaposlitvah policistov NDM, ki jih morajo naprej uskladiti in sprejeti na strani delodajalca.

Danes, 15.9.2015, je bil v Gotenici kolegij generalnega direktorja, kjer so obravnavali tudi omenjene zadeve v zvezi z zaposlitvami policistov NDM za nedoločen čas in s tem povezanimi premestitvami. Po zaključenem kolegiju GDP pa so prišle na teren določene informacije, ki so med policisti dodatno in upravičeno povzročile še več nezadovoljstva. Na podlagi informacij, ki smo jih danes dobili iz terena smo poklicali pooblaščenca generalnega direktorja za stike s sindikati, ki nam je povedal, da s strani GDP ni bila sprejeta še nobena odločitev kako bodo potekale premestitve in da se bo o tem odločalo v naslednjih dneh. Na kolegiju je bilo sicer predstavljenih več  možnih variant, vendar nobena od predlaganih še ni bila potrjena in sprejeta.

V PSS zadeve povezane z omenjeno problematiko spremljamo tudi s pomočjo informacij, ki nam jih  člani pošiljate s terena. Ker je posamičnih vprašanj zaposlenih veliko predlagamo, da sindikalni zaupniki na območjih OPS-ov, kjer imate  policiste NDM, ki bodo prejeli pogodbe za nedoločen čas, še naprej zbirate informacije in nas tekoče seznanjate o aktualnih zadevah na tem področju, saj so roki za pripravo predlogov premestitev zelo kratki. Prva skupina policistov NDM bo namreč pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas dobila v podpis najkasneje do 3.11.2015, ko jim potečejo sedanje pogodbe za določen čas.

V PSS si prizadevamo, da bodo premestitve izvedene korektno in da bodo z vsemi vpletenimi s strani delodajalca opravljeni tudi razgovori in da se bodo upoštevala njihova pričakovanja in želje. Še naprej bomo budno spremljali dogajanje povezano za zaposlitvami policistov NDM in delodajalca opozarjali na napake, ki se dogajajo na terenu. Vsem članom bomo nudili ustrezno pomoč, če bo potrebno tudi pravno zaščito, ki jo samo za naše člane zagotavlja ARAG.

Posebej vas želimo seznaniti, da je bilo na predstavitvenem sestanku povedano, da morajo na UOK dobiti predloge oz. podatke o premestitvah policistov, ki so vezane na 1. skupino policistov NDM, ki ji potečejo pogodbe za določen čas s 3.11.2105, do 9.10.2015. Pojasnjeno nam je bilo tudi, da se lahko tudi po navedenem datumu, če bi zaznali kakršnekoli nepravilnosti, obrnemo neposredno na njih in skušamo te nepravilnosti tudi ustrezno rešiti.

S sindikalnimi pozdravi!

Radivoj Uroševič
PREDSEDNIK