Novela zakona o organiziranosti in delu v policiji – odziv PSS na dopis SPS

Spoštovani sindikalni kolegi,

dolžni smo se odzvati na vaše pisanje (Sindikata policistov Slovenije, v nadaljevanju: SPS), ki ste ga včeraj objavili na intranetu Policije kot odgovor na naš protest Vladi RS.

Protest je bil upoštevan in z dnevnega reda seje Vlade RS je bila umaknjena obravnava novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji (v nadaljevanju: ZODPol). V gradivu predloga novele, številka: 007-106/2015/32 z dne 28. 7. 2015, je v 8. točki »Predstavitev sodelovanja javnosti« nedvoumno zapisano »Sindikat policistov Slovenije je podal popolno soglasje na spremembe in dopolnitve navedenega zakona…«. Pri tem nam ni znano, da bi SPS proti takšnemu zapisu protestiral. Prav tako ste v vseh osmih mesecih pogajanj nam nerazumljivo trdno podpirali sporne delodajalčeve predloge o ureditvi kariernega sistema v zakonu in ne v Kolektivni pogodbi za policiste (kjer se to vprašanje že ureja) in nesorazmerno poseganje v prosti čas policistov s pripravljenostjo na drugem kraju (poseganje v pravice, ki jih direktiva EU obravnava kot polni delovni čas), zato ne dvomimo, da je zapis vaše podpore noveli v vladnem gradivu sporen. Nenavadno pa je, da boste – kot trdite v vašem odzivu, vaše dodatne predloge poskušali uveljaviti v parlamentarnem postopku. Pričakovali bi, da bi jih predstavili že pri usklajevanju določb novele ZODPol.

O posredovanju predloga novele ZODPol na Vlado RS nas predlagatelj MNZ ni obvestil skladno z dosedanjo prakso (niti na zadnjem sestanku z vodstvom MNZ, dne 24.7.2015). Pri pregledu predlagane novele ZODPol smo ugotovili, da je predlagatelj v gradivu, ki se konkretno nanaša na posredovane pripombe PSS podal nepopolne obrazložitve in utemeljitve PSS, zaradi česar je vsebina gradiva nekorektna in zavajajoča in ne odraža dejanskega stanja. Predlagano urejanje kariernega sistema po našem mnenju posega v avtonomijo kolektivnih pogajanj in je v nasprotju z določbami Zakona o javnih uslužbencih, s sprejetjem takšnih določb pa bi bila po našem mnenju celo kršena Ustava RS. Sklicevanje na soglasje SPS po našem mnenju ne more opravičevati takšne vsebine vladnega gradiva, zato smo Vlado RS pozvali, da se neusklajeni deli vrnejo v proces usklajevanja in iskanja soglasja s vsemi socialnimi partnerji. Namen PSS je, da se novela ZODPol izboljša še pred podajo predloga v zakonodajni postopek.

Mnenje SPS, da je bil z umikom novele ZODPol proces sprejemanja rešitev ustavljen in da se bo s tem naredila velika škoda v pogajalskih in drugih procesih, je po naši oceni zelo pretirano, saj v nadaljevanju sami ugotavljate, da se bo nadaljnja obravnava predvidoma nadaljevala v mesecu septembru. V PSS smo ravno nasprotnega mnenja, saj se bi že s predlaganim urejanjem kariernega sistema v ZODPol naredila škoda vsem policistom in želimo takšno škodo preprečiti. Predlagamo, da si medtem vzamete čas in se seznanite z našimi konstruktivnimi in argumentiranimi predlogi ter jih obravnavate tudi v organu sindikata in se prepričate o nujnosti našega protesta na Vlado RS. Vse gradivo najdete na spletni strani PSS (mnenja, predloge in pripombe PSS na gradivo novele, prav tako pa tudi dopis in priloge k postopku posredovanja glede urejanja kariernega sistema v KPP, ki ga je sprožil PSS), katerega smo pripravljeni podrobno predstaviti tudi vašemu Svetu SPS.

Pri ostalih predlogih in rešitvah, ki jih navajate v vašem dopisu in prinašajo boljše urejanje položaja zaposlenih v Policiji, smo sodelovali vsi sodelujoči v pogajanjih in niso zasluga le enega udeleženca usklajevanj. Pri tem pa vas moramo pri tem še opozoriti, da določene rešitve, ki tudi izhajajo iz zavez delodajalca in Vlade RS iz stavkovnih in drugih sporazumov med sindikati in Vlado RS, ter so po večini že zapadle, pri predlogu novele niso bile upoštevane.

Po vaši preučitvi gradiva PSS verjamemo tudi v vašo podporo pri izboljšanju predloga novele ZODPol.

 

Radivoj Uroševič  

PREDSEDNIK